Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin
Data Wednesday, 23 August - 13:30:57
Temat: Pisma UOKIK


   W dniu 24 sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017). Opracowane przez Ministerstwo Finansów, przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostało ono zatwierdzone przez Komisję Europejską, jako program pomocowy zgodny z prawem wspólnotowym, w dniu 11 maja br. Program ten umożliwi gminom udzielanie pomocy regionalnej w formie zwolnień z podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał podejmowanych w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), bez konieczności ich opiniowania przez Prezesa UOKiK oraz notyfikacji do Komisji Europejskiej. Z uwagi na zakaz określony w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), od dnia 1 stycznia 2005 r. gminy nie mogły przyjmować programów pomocy regionalnej.
   Dopuszczalne było przyjmowanie jedynie takich programów, które nie wymagały notyfikacji do Komisji Europejskiej, a więc programów pomocy de minimis oraz programów przewidujących udzielanie pomocy w ramach tzw. wyłączeń grupowych (np. pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorców oraz pomocy na zatrudnienie). Z chwilą wejścia w życie ww. rozporządzenia Rady Ministrów, każda opracowana przez gminę uchwała zgodna z jego przepisami (tj. odsyłająca do tego rozporządzenia), nie będzie już wymagała uzyskania opinii Prezesa UOKiK w trybie art. 12 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ani tym bardziej notyfikacji do Komisji Europejskiej. Co ważne, przedsiębiorcy chcący skorzystać z takiej pomocy będą musieli zgłosić właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zamiar korzystania z pomocy i od tego też momentu nabędą prawo do pomocy. Określenie trybu i formy takiego zgłoszenia, jak również terminu przewidzianego na zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, pozostawiono jednostce samorządu terytorialnego do uregulowania w drodze uchwały rady gminy.

   Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r., z uwagi na zmiany, jakie w zakresie pomocy regionalnej nastąpią od nowego roku (m.in. wejdą w życie nowe Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013). Od tego też momentu wszelkie programy pomocowe będą musiały zostać dostosowane do nowych przepisów. Jednakże w przypadku uchwał rad gmin (wprowadzających zwolnienia z podatku od nieruchomości), które mają obowiązywać przez kilka lat, nabycie prawa do uzyskania pomocy przed końcem 2006 r. oznacza, iż gminy te będą mogły udzielać pomocy w tej formie i na warunkach określonych w uchwale - zgodnych z warunkami określonymi w rozporządzeniu - do końca obowiązywania aktu prawa miejscowego.

Co należy zrobić, aby skorzystać z programu pomocy regionalnej dla gmin?
  1. Gmina zainteresowana przystąpieniem do programu powinna podjąć stosowną uchwałę na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Przyjęta przez gminę uchwała powinna zwierać odesłanie do warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).
  3. Uchwała rady gminy może zawierać dodatkowe warunki dopuszczalności pomocy regionalnej, inne niż określone w ww. rozporządzeniu, jednakże nie mogą to być warunki sprzeczne z tymi, które określa rozporządzenie. Uchwała nie powinna również powielać warunków określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.
  4. Uchwała rady gminy powinna określać tryb i formę zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru korzystania z pomocy, jak również termin zakończenia nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
  5. Zainteresowany przedsiębiorca, po wejściu w życie uchwały, jednakże przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, powinien dokonać zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu o zamiarze korzystania z pomocy, w trybie i formie określonymi uchwałą rady gminy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r.Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1075