Nowy Projekt PHARE usprawni zarządzanie finansami publicznymi
Data Thursday, 22 January - 11:27:41
Temat: Varia


W dniu 20 stycznia 2004 r. odbyła się uroczysta inauguracja prac w ramach projektu twinningowego PHARE 2002/000.580.01.09 "Jednolity system zarządzania finansami publicznymi". Ze strony polskiej spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Uczkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach porozumienia bliźniaczego notyfikowanego w grudniu 2003 roku. Partnerem twinningowym Ministerstwa Finansów jest Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francji.

Celem projektu jest dostarczenie polskiej administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie środkami publicznymi skutecznych i rzetelnych narzędzi do sterowania i monitoringu, jak również systemu informacji o finansach publicznych, poprzez rozwinięcie funkcji planowania, sprawozdawczości i monitoringu.

Rezultatem całego projektu ma być opracowany i wdrożony jednolity system zarządzania finansami publicznymi, złożony z dwóch systemów informatycznych:
A. systemu obsługi budżetu państwa,
B. systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego,które będą ze sobą integrowane.

W ramach porozumienia twinningowego zostaną opracowane pełne specyfikacje techniczne (ToR) dla obu systemów informatycznych. Opracowanie i wdrożenie obu tych systemów zostanie dokonane w ramach 2 kontraktów zewnętrznych. Jednocześnie w ramach twinningu zostaną przygotowane i opracowane propozycje przepisów prawnych w obszarze finansów budżetu państwa oraz w obszarze finansów samorządu terytorialnego będące odbiciem zmian wynikających z wdrożenia systemu, a także z analiz standardów, procedur i przepisów Unii Europejskiej w tych obszarach.

Jeżeli chodzi o sektor samorządów terytorialnych, projekt ma na celu rozwinięcie systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, tzn. zakłada przeprowadzenie modyfikacji technicznej systemu, a także wprowadzenie do niego pewnych nowych i bardzo istotnych funkcji. M.in. dotyczyć to będzie automatycznej weryfikacji sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu z uchwałami budżetowymi tychże jednostek samorządu terytorialnego (projektami budżetów), na potrzeby jednostek samorządu i RIO, jak również zwiększenia efektywności zarządzania subwencjami (naliczanie, alokacja, przekazywanie i monitoring) w celu skrócenia czasu przepływu i przygotowania informacji niezbędnych dla prawidłowej alokacji środków, a także zwiększenia kontroli nad tymi środkami.

W projekcie w pracach dotyczących sektora rządowego będą uczestniczyć przedstawiciele urzędów centralnych, rządowej administracji terenowej oraz Ministerstwa Finansów, a w pracach dotyczących sektora samorządowego będą uczestniczyć przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, GUS oraz Ministerstwa Finansów.

Wymaga podkreślenia fakt, że ze strony samorządowej w pracach będą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich organizacji samorządowych - Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP i Unii Metropolii Polskich. Zapewni to konstruktywną współpracę od początku budowy nowych rozwiązań. Szczególnie istotny będzie wkład strony samorządowej, gdyż ten system ma służyć nie tylko administracji rządowej, ale i samorządowej, bowiem tam, na szczeblu lokalnym podejmowane są najważniejsze decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie całego sektora finansów publicznych.

Projekt ten będzie również dużym wyzwaniem dla RIO, które kontrolują gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Praktyka, doświadczenie i wiedza merytoryczna RIO w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego będą miały zasadnicze znaczenie dla opracowania skutecznych rozwiązań w ramach tego projektu.
Informację zaczerpnięto z serwisu Ministerstwa Finansów
Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=437