Pismo Prezesa UOKIK z dnia 23 września 2004r. (Sygn. akt DDO-074-2/1/2004/RZ)
Data Tuesday, 12 October - 12:28:41
Temat: Pisma UOKIKPREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
CEZARY BANASIŃSKIDDO-074-2/1/2004/RZ

Warszawa, 23 września 2004 r.Szanowni Państwo,

Załącznik nr IV do Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przewiduje możliwość uznania za pomoc istniejącą pomocy publicznej udzielanej w transporcie przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz w ciągu trzech lat od dnia akcesji, pod warunkiem, iż w terminie 4 miesięcy od dnia akcesji zostaną przesłane do Komisji Europejskiej informacje o programach pomocowych oraz pomocy indywidualnej, która była udzielana w sektorze transportu przed dniem 1 maja br. i będzie udzielana po tej dacie.

Realizując powyższe postanowienia, w dniu 31 sierpnia br. Prezes UOKiK przekazał przy piśmie skierowanym do Pana Marka Greli, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (znak DDO-085-1/42/2004/AK), informacje o pomocy istniejącej w sektorze transportu, z prośbą o ich przekazanie do Komisji Europejskiej. Należy zauważyć, iż Komisja Europejska została powiadomiona zarówno o spełniającej ww. kryteria pomocy indywidualnej, jak i o programach pomocowych, tj. aktach normatywnych będących podstawą udzielania pomocy publicznej i określających warunki jej udzielenia.
Przekazane do Komisji Europejskiej informacje (w załączeniu) o pomocy istniejącej w transporcie odnosiły się m.in. do:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926, ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110 , poz. 968 ze zm.).
Oznacza to, iż udzielanie pomocy w sektorze transportu w zakresie określonym w ww. ustawach może odbywać się bez konieczności ich indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej, a podmioty udzielające pomocy nie są zobowiązane do występowania do Prezesa UOKiK o wydanie opinii w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291).
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ww. informacji do wiadomości wszystkim gminom, które znajdują się w okręgu działania kierowanych przez Państwa jednostek.

Z wyrazami szacunku,
z up. PREZESA
Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
WICEPREZES
dr Jarosław Maćkowiak


ZAŁĄCZNIKITen artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=719