Informacja o wolnych miejscach na szkolenie z audytu wewnętrznego
Data Thursday, 27 January - 14:36:42
Temat: Varia


Warszawa, 2005.01.19


MINISTERSTWO FINANSÓW
Główny Inspektor
Audytu Wewnętrznego

Augustyn Kubik

KF/4095/796/PW/2005


Panie, Panowie
Dyrektorzy Generalni / Kierownicy
i Audytorzy Wewnętrzni
Jednostek Sektora Finansów Publicznych *Szanowni Państwo,

Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, w ramach Projektu Phare 2002 „Wzmocnienie Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej”, organizuje szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego dla audytorów zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pismem z dnia 22 grudnia 2004 roku, znak: KF/4095/5734/MK/2004 zwrócono się do 975 jednostek sektora finansów publicznych z informacją dotyczącą ww. szkolenia wraz z prośbą o zgłaszanie przez Dyrektorów Generalnych / Kierowników jednostek kandydatów do wzięcia udziału w przedmiotowym szkoleniu.
Do dnia 17 stycznia 2005 roku wpłynęły zgłoszenia 843 kandydatów, z czego 740 osób w pełni spełnia wymogi kwalifikacyjne (w tym: zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych według stanu na 1 stycznia 2005 roku oraz posiadanie zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego).

Ze względu na duże zainteresowanie programem szkoleniowym Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego podjął kroki zmierzające do zwiększenia liczby miejsc do 1100, co umożliwi przeszkolenie dodatkowo 360 osób.
Wobec powyższego audytorzy wewnętrzni zainteresowani szkoleniem, którzy nie zostali zgłoszeni do udziału w szkoleniu, a są zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych oraz posiadają zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego proszeni są o przesyłanie swoich zgłoszeń.

Formularze ankiety zgłoszeniowej: „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002” oraz „Kwestionariusz analizy potrzeb szkoleniowych Phare 2002”, zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wypełnione formularze o tytułach „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002” oraz „Kwestionariusz analizy potrzeb szkoleniowych Phare 2002” powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (w formacie *.doc lub *.rtf) do Departamentu KF na adres: Krzysztof.Polomski@mofnet.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2005 roku.

Prosimy również o przesłanie do dnia 28 stycznia 2005 roku wypełnionych i zaakceptowanych przez kierownika jednostki / bezpośredniego przełożonego dokumentów w formie papierowej (pocztą lub faxem) na adres:
Ministerstwo Finansów
Departament KF
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

lub nr faxu (022) 826-31-10

Informacje uzupełniające dotyczące ww. szkoleń:
- szkolenia będą organizowane w okresie od marca do końca listopada 2005 roku,
- szkolenie będzie prowadzone w formie dwóch 4-o dniowych modułów (razem 8 dni),
- koszty szkoleń (zakwaterowanie, wyżywienie, tłumaczenia, materiały szkoleniowe) są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów,
- organizator nie będzie pokrywać kosztu delegacji służbowych uczestników.

Pytania związane z ww. szkoleniem prosimy kierować do następujących pracowników Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego:
- Pana Krzysztofa Połomskiego, tel. (022) 694-39-45,
- Pana Pawła Wierzbickiego, tel. (022) 694-37-90.

Łączę wyrazy szacunku,
Augustyn Kubik
Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego
* Art. 28a pkt 1 oraz art. 35b ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=838