Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 484 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 174777323
 

 
 


O KR RIO | Organizacja KR RIO | Dokumenty KR RIO


Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

 • reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,

 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,

 • przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,

 • upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,

 • uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,

 • koordynowanie planów i programów kontroli,

 • przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Krajowa Rada ukonstytuowała się w styczniu 1998 r. Zgodnie z regulaminem działalność podjęło pięć stałych komisji KR RIO:

 • Komisja Legislacji i Orzecznictwa,

 • Komisja Analiz Budżetowych,

 • Komisja Koordynacji Kontroli,

 • Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych,

 • Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji.

 

Zadania i funkcje stałych Komisji Krajowej Rady RIO

 

 

Komisja Koordynacji Kontroli:

 

1) Przygotowuje i nadzoruje, a następnie upowszechnia wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych o zasięgu ogólnopolskim lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych,
w szczególności:

 • opracowuje tematykę kontroli koordynowanych i przekazuje niezbędną dokumentację izbom,

 • analizuje realizację kontroli koordynowanych,

 • opracowuje materiały pokontrolne w formie raportów, informacji lub sprawozdań;

2) Współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie:

 • doskonalenia i unifikacji kontroli kompleksowych,

 • doskonalenia programów kontroli;

3) Współpracuje z instytucjami zajmującymi się kontrolą finansów samorządowych;

4) Przygotowuje materiały informacyjne dla służb finansowych organów samorządowych i organów kontroli.

 

 

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

 

W zakresie legislacji:

 • Prowadzi dokumentację związaną z postępowaniem legislacyjnym,

 • Przygotowuje wnioski dotyczące zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansowa,

 • Dokonuje analizy aspektów prawnych funkcjonowania gospodarki finansowej gmin,

 • Opiniuje projekty aktów prawnych skierowanych do Krajowej Rady przez Rząd i komisje Sejmu lub Senatu;

W zakresie orzecznictwa:

 • Przygotowuje okresowe analizy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • Dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin.

 

Komisja Analiz Budżetowych:

 

1) W zakresie opracowania sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy:

 • opracowuje ramowy zakres sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy,

 • gromadzi i analizuje niezbędne informacje dotyczące działalności izb,

 • przygotowuje i przedkłada Krajowej Radzie projekt sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy;

2) Koordynuje prace analityczne z określonych dziedzin gospodarki finansowej samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych;

 

3) Koordynuje działania związane z wdrażaniem technik komputerowych i oprogramowania.

 

 

Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 

1) Gromadzi informacje o założeniach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej,

 

2) Opracowuje projekt wniosku do projektu budżetu państwa w części obejmującej regionalne izby obrachunkowe i przedkłada Krajowej Radzie,

 

3) Przygotowuje informacje o realizacji budżetów przez izby,

 

4) Analizuje sytuację finansową regionalnych izb obrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń, i przedkłada stosowne raporty Krajowej Radzie.

 

 

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

 

W zakresie działalności szkoleniowej:

 • koordynuje przedsięwzięcia szkoleniowe,

 • opracowuje programy szkoleniowe i wskazówki metodyczne,

 • organizuje i prowadzi szkolenia oraz nadzoruje realizację zadań szkoleniowych,

 • prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i merytorycznego przebiegu szkoleń,

 • gromadzi niezbędne dane dotyczące szkoleń, osób przeszkolonych, osób szkolących — w taki sposób, aby tworzyły całościowy systematycznie uzupełniany bank informacji;

W zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:

 • inspiruje i koordynuje przedsięwzięcia wydawnicze związane z problematyką finansów samorządowych, a zwłaszcza publikacji szkoleniowych i informacyjnych, jak też przygotowuje takie publikacje,

 • rejestruje wszelkie wydawnictwa oraz ważniejsze publikacje dotyczące regionalnych izb obrachunkowych i finansów samorządowych, ocenia je pod względem merytorycznym i zgłasza ewentualne uwagi lub sprostowania,

 • współpracuje ze środkami masowego przekazu,

 • organizuje konferencje informacyjne.


O KR RIO | Organizacja KR RIO | Dokumenty KR RIO


 
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź