Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 183 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123796411
 

 
  Kontrola realizacji inwestycji położonych wokół miast w woj. podlaskim
Wysłany dnia 18 Maj, 2007 - 15:33 przez TomaszK Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W październiku 2004r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli realizacji inwestycji położonych wokół miast i na obszarach o wysokich walorach turystycznych w województwie podlaskim" (Nr ewid. 175/2004).

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Celem przeprowadzonej w I półroczu 2004 roku kontroli było dokonanie kompleksowej oceny działań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie lokalizacji inwestycji wokół dużych miast i na obszarach o wysokich walorach turystycznych, a także ustalania i pobierania przez właściwe organy podatków i opłat związanych z lokalizacją owych inwestycji. Kontrolę objęto starostwa powiatowe, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego i urzędy skarbowe właściwe dla powiatów białostockiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego oraz 7 urzędów gmin.

Ustalenia kontroli dają podstawę do negatywnej oceny działań większości organów kontrolowanych gmin w zakresie planowania przestrzennego i wydawania decyzji reglamentujących lokalizację inwestycji. Aż 21 % skontrolowanych decyzji o warunkach zabudowy było sprzecznych z prawem, a w szczególności z ustaleniami planów miejscowych. Nieprawidłowości takie wystąpiły w 5 spośród 7 skontrolowanych gmin (poza gminami Choroszcz i Jeleniewo). Sprzeczne z prawem decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawano w sytuacji braku planów, bądź w oparciu o ustalenia niedostosowanych do obecnych realiów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalanych na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym. Plany te zawierały bowiem albo zapisy bardzo ogólnikowe, a przez to stwarzające warunki do nadmiernej uznaniowości, albo też wprowadzały wyjątki od zakazów zabudowy zezwalające na lokowanie obiektów budowlanych przez posiadaczy gospodarstw rolnych. Umożliwiło to rzekomym rolnikom obchodzenie zakazu zabudowy. Sytuacja taka miała miejsce głównie na atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, a także w podbiałostockiej gminie Zabłudów, gdzie pod pozorem hotelu dla pracowników gospodarstwa rybackiego powstał duży ośrodek hotelowo – wypoczynkowy oferujący m. in. tak osobliwe rozrywki, jak „zabawa w kasyno gry”. Nad Wigrami oraz na półwyspie unikatowego przyrodniczo i krajobrazowo jeziora Jaczno - zamiast dozwolonych w planie zagród rolniczych – powstały luksusowe ośrodki wypoczynkowe.

Realizacja zabudowy na tych terenach następowała często w warunkach przestrzennego nieładu oraz zagrożenia walorów krajobrazowych i przyrodniczych. W ocenie NIK działo się tak z powodu braku aktywnej polityki większości gmin w zakresie wyznaczenia terenów pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Spośród 7 skontrolowanych gmin jedynie w Choroszczy plany miejscowe obejmują obszar całej gminy. W pozostałych sześciu obszary objęte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego nie przekraczają 2% powierzchni tych gmin. (Było to następstwem utraty mocy obowiązującej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed 1 stycznia 1995 roku).

Także starostowie nie zadbali o powtórne sprawdzenie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami planów miejscowych przed wydaniem pozwolenia na budowę. Z naruszeniem prawa (głównie w starostwach w Białymstoku i w Suwałkach) wydano 79 spośród 223 skontrolowanych pozwoleń na budowę (35,4%), z czego aż 21 pozwoleń było niezgodnych z ustaleniami planów miejscowych albo decyzji o warunkach zabudowy. Stanowiło to rażące naruszenie postanowień art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Na przykład z upoważnienia Starosty Białostockiego wydano pozwolenie na budowę „Jantarowego Kasztelu” (budynek otoczony murem z bramą i basztami) w Kiermusach nad Narwią – na obszarze przeznaczonym w świetle ustaleń planu miejscowego pod uprawy rolne, gdzie obowiązywał zakaz zabudowy.

Stosunkowo częste naruszanie (lub obchodzenie) zakazów zabudowy może wywoływać podejrzenie o korupcję, a także narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli. Otóż osoby deklarujące posiadanie gospodarstwa rolnego nie uiszczały – w przeciwieństwie do inwestorów wznoszących budynki na terenach przeznaczonych pod zabudowę – opłat planistycznych ani opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, ani też podatków od czynności cywilnoprawnych i od nieruchomości.

Zróżnicowana jest ocena działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w zakresie przeciwdziałania skutkom samowoli budowlanej. Inspektorzy w Białymstoku i Sejnach sprawnie likwidowali skutki samowoli. Istotne zaniedbania w tym zakresie stwierdzono w inspektoratach w Suwałkach oraz w Grajewie, gdzie niereagowano na wybudowanie 30 domów letniskowych na obszarze chronionego krajobrazu Pojezierza Rajgrodzkiego. Organy nadzoru budowlanego nie kierowały do organów ścigania zawiadomień o popełnieniu występków określonych w art. 90 ustawy - Prawo budowlane, pomimo ujawnienia 161 samowolnie wzniesionych obiektów.

W toku kontroli stwierdzono także i inne istotne nieprawidłowości polegające na:
- uzależnianiu podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego od pokrycia kosztów ich opracowania przez osoby zainteresowane zmianą planu (Rajgród, Wasilków),
- ustalaniu, wbrew postanowieniom art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, zerowych stawek opłat z tytułu wzrostu nieruchomości z powodu zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Suwałki, Szypliszki),
- nieuzasadnionej zwłoce w ustalaniu i egzekwowaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w łącznej kwocie 31 tys. zł, a także nieuprawnione umarzanie i odraczanie należności z tego tytułu na kwotę 20 tys. zł (Rajgród, Zabłudów).

Na ogół pozytywnie, mimo nieprawidłowości i uchybień, należy ocenić działalność kontrolowanych jednostek w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, a także naliczania i egzekwowania podatków lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Do kierowników jednostek kontrolowanych skierowano 58 wniosków zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Do Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do właściwych samorządowych kolegiów odwoławczych skierowano wnioski o zbadanie, czy zachodzą przesłanki wznowienia postępowania lub uchylenia: 34 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 24 pozwoleń na budowę, 7 pozwoleń na użytkowanie obiektów oraz 1 decyzji sankcjonującej samowolę budowlaną. Do Wojewody Podlaskiego skierowano także wniosek o rozważenie możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego 4 uchwał rad gmin w sprawie uchwalenia planów miejscowych, w których uchwalono zerowe stawki opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

W związku z wynikami kontroli złożono do prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów przestępnych polegających na realizacji (przez 32 osoby) obiektów w warunkach samowoli budowlanej (art. 90 Prawa budowlanego w zbiegu z art. 188 kodeksu karnego). Przygotowano także jeden wniosek o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Opracowano w Delegaturze NIK w Białymstoku.

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź