Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 412 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155003442
 

 
  Kontrola w zakresie lokalizacji dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w woj. małopolskim
Wysłany dnia 18 Maj, 2007 - 15:43 przez TomaszK Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W lipcu 2005r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli w zakresie lokalizacji dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w województwie małopolskim" (Nr ewid. 150/2005).


Kontrola pt. „Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) w województwie małopolskim” została przeprowadzona w Urzędach Miast: Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia i Tarnowa.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie lokalizacji dużych obiektów handlowych (hiper- i supermarketów) ze względu na brak jednolitych zasad polityki i strategii w tym zakresie, jak również szereg nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do skontrolowanych postępowań administracyjnych. Krytyczne uwagi sformułowano w odniesieniu do obrotu nieruchomościami gminnymi przeznaczonymi pod budowę ww. obiektów jak również wskazano nieprawidłowości dotyczące egzekwowania należności podatkowych i innych zobowiązań inwestorów. Podkreślić należy, iż wobec niejednoznacznie sformułowanych przepisów prawnych występują znaczne rozbieżności interpretacyjne między poszczególnymi urzędami, co stwarza sytuację nierównego traktowania podmiotów ubiegających się o decyzje lokalizacyjne dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w różnych miastach.

Brak jednolitych zasad postępowania zarówno na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących, jak i lokalnych, nierzetelne dokumentowanie postępowań oraz liczne uchybienia proceduralne - to w opinii NIK czynniki o charakterze korupcjogennym negatywnie wpływające na procesy inwestycyjne i podważające zaufanie obywateli do urzędów publicznych.

Najważniejsze wyniki kontroli:

Żadna z gmin nie uwzględniła – w kontrolowanym okresie – problematyki lokalizacji dużych obiektów handlowych w dokumentach określających politykę i strategię rozwoju.

Kontrola 18 decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym 12 w Krakowie) dotyczących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wykazała , że w 5 przypadkach decyzje były sprzeczne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w kolejnych 4 przypadkach decyzje formalnie były zgodne z planami, ale stan faktyczny odbiegał od nazwy inwestycji lub zachodziła ewidentna manipulacja deklarowaną powierzchnią obiektu. Dwie z powyższych decyzji wydano na podstawie niekompletnych wniosków, w 12 przypadkach dopuszczono się naruszeń Kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei na 17 decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym 9 w Krakowie) poddanych kontroli, w trzech przypadkach zatwierdzono projekty budowlane i wydano pozwolenia na budowę dla dużych obiektów handlowych, pomimo nie przedstawienia przez inwestora wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii, a w dwóch decyzje wydane zostały pomimo braku ocen ich oddziaływania na środowisko. Nieprawidłowości w stosowaniu procedury administracyjnej stwierdzono w kolejnych 11 postępowaniach.

W zakresie postępowań, których przedmiotem było zbywanie nieruchomości, stanowiących własność gmin lub Skarbu Państwa – prawidłowych od strony formalnej – NIK zwracała uwagę na duże dysproporcje pomiędzy cenami uzyskiwanymi przez gminy, a cenami na rynku wtórnym, uzyskiwanymi przez podmioty pośredniczące lub sprzedawców gruntów prywatnych o podobnej lokalizacji (Kraków, Tarnów).

Wśród innych uchybień wskazać należy nieegzekwowanie zobowiązań podatkowych inwestorów (w Krakowie) oraz niewykonywanie innych zobowiązań wynikających z umów zawartych z użytkownikami wieczystymi – inwestorami budującymi duże obiekty handlowe na terenie gminy (Tarnów).

Istotną nieprawidłowością ujawniona w toku kontroli w Krakowie było wydawanie – bez podstawy prawnej – decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu rolnego, stanowiącej podstawę wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków, a w konsekwencji powodującej zmianę rodzaju i wysokości podatku.

Wyniki przeprowadzonej kontroli dają podstawę do oceny, iż przepisy regulujące kontrolowaną działalność nie są spójne i jednoznaczne. Na szczególna krytykę zasługuje zapis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powodujący poważne wątpliwości interpretacyjne co do obowiązku sporządzania planów miejscowych dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m 2.

Ponadto na uwagę zasługuje wykazany w toku kontroli NIK brak wystarczającej regulacji prawnej dla bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wydanym na podstawie art. 26 ust. 2 tejże ustawy. Istnieje potrzeba normatywnego określenia momentu aktualizacji ewidencji w odniesieniu do użytku gruntowego, co do którego nie powstaje obowiązek uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie, a tym samym brak jest podstawy prawnej do wprowadzenia zmian w ewidencji, które odzwierciedlałyby stan rzeczywisty.


Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź