Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 407 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155005267
 

 
  Kontrola wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wysłany dnia 18 Maj, 2007 - 15:45 przez TomaszK Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W maju 2005r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" (Nr ewid. 7/2005).


Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy (w ramach priorytetowych kierunków – gospodarowanie środkami publicznymi oraz rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych) przeprowadziła w II półroczu 2004 r. kontrolę dotyczącą wykorzystania środków PFRON na realizację programów mających służyć rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Badaniem kontrolnym objęto Biuro i 11 oddziałów PFRON oraz 36 podmiotów, które na realizację zadań określonych w programach otrzymały z Funduszu środki finansowe (samorządy powiatowe, stowarzyszenia, fundacje, zakłady pracy chronionej, wydawcy publikacji lub czasopism itp.).

W latach 2002 – 2004 (I półrocze) finansowano 28 programów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. W okresie tym do Biura i oddziałów Funduszu wpłynęły 49.854 wnioski o udzielenie dofinansowania lub pożyczek na łączną kwotę 969.407 tys. zł. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 32.025 wniosków (64,2 % złożonych) i na podstawie decyzji Zarządu lub Pełnomocników Zarządu PFRON przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 502.734 tys. zł (51,9 % kwoty wnioskowanej).

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykorzystanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące nieprawidłowości:

- programy przygotowywane w Biurze PFRON nie były powiązane z programami opracowywanymi przez samorządy wojewódzkie i powiatowe,

- programy opracowywano pod potrzeby konkretnych jednostek bez przeprowadzania symulacji kosztów ich realizacji,

- w poszczególnych programach, określano różne proporcje dofinansowywania ze środków PFRON, uwzględniając oczekiwania niektórych wnioskodawców, co zdaniem NIK powodowało nierówne traktowanie potencjalnych uczestników programów,

- PFRON nie określał liczby uczestników realizowanych programów, co w ocenie NIK utrudniało właściwe zaplanowanie środków, a przy opracowywaniu planu finansowego PFRON nie zawsze uwzględniano potrzeby wynikające z programów już realizowanych, co prowadziło do czasowego ich zawieszania,

- Zarząd PFRON przyznawał limity środków na poszczególne województwa, bez jasno określonych zasad, co m.in. powodowało różny stopień zabezpieczenia potrzeb uczestników programów i skutkowało nierównym traktowaniem wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie w ramach tych samych programów,

- w ramach niektórych programów finansowano takie same przedsięwzięcia, jak w zadaniach ustawowych przewidzianych do realizacji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zdaniem NIK, sprzyjało to nadużyciom, polegającym na możliwości dwukrotnego ubiegania się (przez nierzetelnych wnioskodawców) o dofinansowanie ze środków PFRON tego samego zadania (i takie przypadki stwierdzono),

- w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, ze środków PFRON, dofinansowany został w 2003 r. remont śmigłowca w kwocie 3.500 tys. zł, co było sprzeczne z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz celem strategicznym programu,

- w co drugiej kontrolowanej jednostce PFRON nie przestrzegano zasad, określonych w procedurach realizacyjnych programów, przy rozpatrywaniu wniosków złożonych o udzielenie stosownej pomocy,

- jednostki organizacyjne Funduszu zbyt późno zawierały umowy z uczestnikami programu PARTNER. Brak dopływu środków Funduszu na realizację zadań o charakterze ciągłym, powodował zatory płatnicze u beneficjantów, a w konsekwencji opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników,

- jednostki organizacyjne PFRON bezkrytycznie przyjmowały przedkładane przez wnioskodawców kalkulacje kosztów planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz rozliczenia z przyznanych dofinansowań, co skutkowało niegospodarnym wydatkowaniem środków Funduszu w kwocie 924,6 tys. zł,

- w ramach programu „Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych”, realizowano własne przedsięwzięcia PFRON, służące działalności promocyjnej samego Funduszu, co skutkowało zaniżeniem jego kosztów bieżących o ponad 120 tys. zł. Do tych projektów nie stosowano także obowiązujących procedur realizacyjnych,

- jednostki korzystające ze środków Funduszu w ramach realizowanych programów nierzetelnie prowadziły dokumentację finansowo-księgową (co trzecia badana), nie dokonywały operacji finansowych w ramach wydzielonego dla środków PFRON rachunku bankowym (co druga badana), nieprawidłowo sporządzały wnioski oraz rozliczenia z przyznanego dofinansowania (co trzecia badana), nieprawidłowo dokumentowały udział własny w kosztach dofinansowywanego przez PFRON przedsięwzięcia (co piąta badana), wydatkowały środki PFRON z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (co siódma badana).

Ustalenia kontroli wskazują na celowość podjęcia działań w celu modyfikacji obecnego systemu finansowania zadań służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a realizowanych w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Stąd też NIK przedstawił następujące wnioski, mające charakter systemowy:

• Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powinien podjąć działania w celu:

1) wprowadzenia, w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przepisów, upoważniających ministra do określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad i trybu opracowywania, wdrażania i realizacji programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oparcie programów o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uniemożliwiłoby ich opracowywanie „na zamówienie” konkretnych wnioskodawców oraz zwiększyłoby efektywność pomocy udzielanej ze środków PFRON;

• Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych powinien podjąć działania w celu:

1) skoordynowania programów finansowanych przez PFRON, z wojewódzkimi programami poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, wojewódzkimi programami wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz powiatowymi programami działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) ograniczenia realizowanych programów wyłącznie do przedsięwzięć służących bezpośrednio rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyłączenie z programów przedsięwzięć, realizowanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe, w ramach środków Funduszu przekazywanych samorządom na podstawie algorytmu.

Pani Izabela Jaruga-Nowacka Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Polityki Społecznej w piśmie do Prezesa NIK z dnia 24.05.2005 r. poinformowała, że przedstawione w informacji rekomendacje NIK zostaną wykorzystane i wdrożone w życie.


Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź