Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 183 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123796307
 

 
  Realizacja obowiązku szkolnego
Wysłany dnia 20 Maj, 2003 - 09:57 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W kwietniu 2003 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli realizacji obowiązku szkolnego (Nr ewid. 11/2003)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Kontrolę podjęto z inicjatywy Najwyższej Izby kontroli i przeprowadzono w okresie od 16 września do 13 grudnia 2002 r. Objęto nią lata szkolne 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002. Dotyczyła ona 18 gmin oraz 35 szkół (podstawowych i gimnazjów) działających na terenie tych jednostek.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie ustawowych zadań przez większość skontrolowanych gmin oraz dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież.

Negatywna ocena dotyczy: dokumentowania przez wspomniane szkoły spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów, przekazywania niezbędnych informacji między szkołami oraz przez gminy szkołom - o zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 - 18 lat, kontroli przez gminy oraz dyrektorów szkół spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, współpracy z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego, a także egzekwowania tego obowiązku w przypadkach jego niespełniania.

Jednocześnie Izba docenia znaczny wysiłek organizacyjny gmin w zapewnieniu dowożenia do szkół uprawnionych do tego uczniów.

Ważniejsze ustalenia kontroli:

W skontrolowanych szkołach odsetek uczniów nie spełniających obowiązku szkolnego wynosił 1,3%. W skontrolowanych 35 szkołach w poszczególnych latach szkolnych nie spełniało obowiązku szkolnego bez uzasadnionych przyczyn odpowiednio; 125, 149 i 127 uczniów tj, przeciętnie od 3 - 4 uczniów w szkole. W grupie tej średnio ok. 60% stanowiły dzieci i młodzież, które pozostając zameldowane w dotychczasowym miejscu zamieszkania, faktycznie wyjechały za granicę i w stosunku do których rodzice (prawni opiekunowie) nie poinformowali o tym fakcie właściwego dyrektora szkoły.

W 88% skontrolowanych szkół wystąpiły przypadki uczniów, którzy podjęli naukę, jednak tylko sporadycznie uczęszczali na zajęcia szkolne i w praktyce nie realizowali obowiązku szkolnego. Dotyczyło to średnio w każdym roku szkolnym ok. 35 uczniów (tj. 0,1% ogółu zapisanych do skontrolowanych szkół).

Połowa skontrolowanych szkół nierzetelnie sporządzała sprawozdania statystyczne GUS dotyczące w szczególności spełniania obowiązku szkolnego oraz liczby dowożonych uczniów. Podawano w nich zawyżone lub zaniżone - w porównaniu do dokumentacji źródłowej - liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny, jak również realizujących go w innych formach oraz liczby uczniów dowożonych, co skutkowało m.in. uzyskiwaniem przez gminy nienależnej kwoty subwencji oświatowej.

Tylko ok. 25% skontrolowanych gmin wypełniało ustawowy obowiązek przesyłania dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie oraz zmianach zachodzących w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat. W przypadku 6 gmin informacji tych nie sporządzano w ogóle, a w 8 sporządzono tylko w części.

Dyrektorzy 73% skontrolowanych szkół nie wywiązywali się z obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy o systemie oświaty i nie kontrolowali spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.
W większości skontrolowanych gmin (61% skontrolowanych) niezadowalająca była kontrola spełniania obowiązku szkolnego, a także skuteczność postępowań egzekucyjnych w przypadkach jego niespełniania. Tylko 8 gminach podjęto - zgodnie z art. 20 wspomnianej ustawy - tego rodzaju działania. Działań tych w ponad 58,0% przypadków z różnych powodów zaniechano, co w konsekwencji prowadziło do wypadania z systemu szkolnego części dzieci i młodzieży.

Ustalone przez organy gmin plany sieci szkół w znacznym stopniu nie spełniały ustawowych wymogów dotyczących drogi dziecka do szkoły. Przekroczenie ustawowo dopuszczalnych odległości wystąpiło w około 1/3 szkół podstawowych i połowie gimnazjów objętych kontrolą. Systematycznie rosła również liczba uczniów, których droga z domu do punktu oczekiwania na autobus szkolny wynosiła więcej niż 1 km - z 389 w r. szk. 1999/2000 do 508 w r. szk. 2001/2002.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w organizacji dowożenia, mogących stwarzać - w ocenie NIK - zagrożenie dla życia i zdrowia dowożonych do szkół uczniów, wynikających często z niedostatku środków finansowych. Polegały one głównie na: przewożeniu autobusami szkolnymi dzieci w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodach rejestracyjnych tych pojazdów; niezapewnienia właściwej opieki dowożonym uczniom (w 8 gminach opiekę sprawowali kierowcy pojazdów przewożących dzieci); niezapewnienia podstawowej ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w miejscach oczekiwania uczniów na przyjazd autobusu szkolnego w tzw. “punktach zbiorczych”; pojedynczych przypadków braku aktualnych badań technicznych autobusów szkolnych lub ubezpieczeń w zakresie auto – casco.

Pozytywnie oceniono fakt stworzenia we wszystkich skontrolowanych szkołach, w których uczniowie byli dowożeni) możliwość korzystania z dożywiania. jednak w 3 szkołach nie funkcjonowały świetlice, a w 4 innych nie działały w wystarczającym do potrzeb zakresie.

Jako istotną nieprawidłowość NIK uznaje zjawisko wydłużenia (w jednostkowych przypadkach nawet do 7 godzin) czasu oczekiwania przez uczniów na rozpoczęcie zajęć szkolnych oraz na dowiezienie do domu po ich zakończeniu. Średnio czas oczekiwania wynosił od 1,5 do 2 godz.

Część gmin nie wykonywała ustawowych zadań w zakresie umożliwienia spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów niepełnosprawnych w tym zwłaszcza: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub innej placówki specjalnej odpowiadającej potrzebom dzieci i młodzieży o określonym stopniu niepełnosprawności. Na 1021 uczniów niepełnosprawnych uprawnionym w każdym roku do dowożenia, gminy nie zorganizowały przewozu dla 653 tj. 63,9% uprawnionych, w przypadku 127 uczniów niepełnosprawnych wynikało to wyłącznie z zaniechania tego obowiązku.

Wydatki gmin związane z dowożeniem uczniów do szkół w okresie objętym kontrolą wyniosły odpowiednio: 1,2 mln zł; 2 mln zł i 2,5 ml zł, co w relacji do wydatków w tym samym okresie w dz. 801 - oświata i wychowanie stanowiło średnio ok. 1,6%.

Opracowano w Dep. Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź