Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 697 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 169845595
 

 
  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego rio (...)
Wysłany dnia 16 Cze, 2003 - 13:32 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Akty prawne Rozporządzenie opublikowano w Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania
(Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)


Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami", w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.
2. Uchwały składów orzekających:
   1) zapadają większością głosów;
   2) zawierają uzasadnienie;
   3) podpisuje przewodniczący składu.

§ 3.
W izbie tworzy się wydziały:
   1) kontroli gospodarki finansowej;
   2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 4. 1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:
   1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";
   2) opracowywanie projektu planu kontroli;
   3) opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.
2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
   1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
   2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
   3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".
4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:
   1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;
   2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;
   3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;
   4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
   5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;
   6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;
   7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;
   8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;
   9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6.
Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 7.
Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:
   1) na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
   2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;
   3) przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34).

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, ICH SIEDZIB, SIEDZIB ZESPOŁÓW
ZAMIEJSCOWYCH, LICZBY CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU
DZIAŁANIA IZB OBRACHUNKOWYCHNazwa i siedziba regionalnej izby obrachunkowejSiedziby zespołów zamiejscowychTerytorialny zasięg działania regionalnej izby obrachunkowejLiczba członków kolegium
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Płock, Radomwojewództwo mazowieckie27
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
Łomża, Suwałkiwojewództwo podlaskie 13
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Toruń, Włocławekwojewództwo kujawsko-pomorskie13
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku
Słupskwojewództwo pomorskie11
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Bielsko-Biała, Częstochowa województwo śląskie 17
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
Sandomierzwojewództwo świętokrzyskie9
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie
Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcimwojewództwo małopolskie 17
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie
Biała Podlaska, Chełm, Zamośćwojewództwo lubelskie 17
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi
Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice województwo łódzkie 17
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie
Elblągwojewództwo warmińsko-mazurskie 11
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
województwo opolskie9
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Kalisz, Konin, Leszno, Piławojewództwo wielkopolskie21
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg województwo podkarpackie17
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
Koszalinwojewództwo zachodniopomorskie 11
Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych województwo dolnośląskie 17
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze
Gorzów Wielkopolskiwojewództwo lubuskie9ZAŁĄCZNIK Nr 2

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI


1. Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas trwania kontroli.
2. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawia prezes izby lub jego zastępca.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, a także poza siedzibą, szczególnie gdy wymaga tego badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.
5. Inspektor dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji.
6. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.
7. Podczas czynności kontrolnych inspektor może informować kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Protokół kontroli powinien zawierać:
   1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,
   2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
   3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,
   4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
   5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, skarbnika (głównego księgowego) oraz osób udzielających informacji,
   6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,
   7) stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
   8) informację o sporządzeniu załączników do protokołu oraz ich wyszczególnienie,
   9) informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,
   10) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,
   11) datę i miejsce podpisania protokołu,
   12) podpis inspektora przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej oraz skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców na każdej stronie protokołu.
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli może zwołać w siedzibie jednostki kontrolowanej naradę w celu omówienia wyników kontroli, ustalając jej termin i uczestników.
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź