Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 218 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797781
 

 
  Łączenie zatrudnienia w wybranych urzędach administracji publicznej z wykonywaniem działalności usługowej.
Wysłany dnia 30 Kwi, 2004 - 16:52 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W kwietniu 2004r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli łączenia zatrudnienia w wybranych urzędach administracji publicznej z wykonywaniem działalności usługowej" (Nr ewid. 16/2004)

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 października 2003 r. i przeprowadzono w urzędach administracji rządowej: 16 urzędach wojewódzkich, w których skontrolowano wojewódzkie inspekcje geodezyjne i kartograficzne oraz 18 powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego i w urzędach administracji samorządowej: 24 starostwach, 7 powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 8 urzędach miast i 4 urzędach miast i gmin. Urzędy administracji samorządowej zostały wytypowane do kontroli na podstawie skarg skierowanych do NIK, Fundacji im. Stefana Batorego, artykułów w prasie o istnieniu mechanizmów korupcjogennych w urzędach administracji publicznej, wynikających z faktu łączenia przez pracowników zatrudnienia z działalnością usługową.

Ustalenia kontroli NIK w zakresie łączenia zatrudnienia w wybranych urzędach administracji publicznej z wykonywaniem działalności usługowej jednoznacznie wskazują na występowanie w tych urzędach sytuacji korupcjogennych, wynikających z faktu łączenia zatrudnienia z działalnością usługową, pozostającą w związku z obowiązkami służbowymi. Głównymi przyczynami nieprawidłowości, stwierdzonych w zakresie objętym kontrolą, było nieprzestrzeganie przez pracowników ustawowych zakazów wykonywania zajęć związanych z obowiązkami służbowymi oraz brak skutecznego nadzoru i kontroli w tym zakresie ze strony kierowników urzędów.

Na zaistnienie sytuacji korupcjogennych wskazywały następujące okoliczności:
 1. pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej (55 na 77 objętych kontrolą) działalność usługową w zakresie geodezji i kartografii oraz architektury i budownictwa wykonywali na terenie właściwości działania urzędów, w których byli zatrudnieni,
 2. pracownicy inspekcji geodezyjnych i kartograficznych oraz pracownicy nadzoru budowlanego świadczyli usługi na rzecz podmiotów, w stosunku do których sprawowali ustawowy nadzór,
 3. wykonane przez pracowników samorządowych, w ramach działalności usługowej, prace były podstawą wydania decyzji administracyjnych w 25 urzędach administracji samorządowej,
 4. w 13 urzędach administracji samorządowej nie wyłączano pracowników z postępowań, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych w sprawach, w których autorami dokumentacji byli ci pracownicy lub członkowie ich rodzin,
 5. kierownicy 10 powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dokonywali kontroli technicznej i przyjmowali do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego własną dokumentację sporządzoną w ramach działalności usługowej lub opracowaną przez pracowników ośrodków i starostw lub przez członków ich rodzin.


 6. Łączenie zatrudnienia przez pracowników z działalnością usługową, pozostającą w ścisłym związku z obowiązkami służbowymi, wskazywało na istnienie konfliktu interesów i rodziło uzasadnione obawy co do rzetelnego oraz bezstronnego wywiązywania się tych pracowników z obowiązków. W odczucie społecznym decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez urzędników w takich sytuacjach mimo, że mogły być podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami, postrzegane było jako nieobiektywne i nierzetelne.

  Najważniejsze ustalenia kontroli:
  1. Łączenie zatrudnienia z wykonywaniem działalności usługowej wystąpiło we wszystkich skontrolowanych urzędach administracji samorządowej i w zdecydowanej większości urzędów administracji rządowej.
  2. Kierownicy części urzędów nie posiadali wiedzy o skali, zakresie i charakterze prowadzonej przez pracowników działalności usługowej. W niektórych urzędach zezwolili pracownikom na prowadzenie dodatkowej działalności usługowej, bez uprzedniego dokonania oceny jej charakteru i związku z obowiązkami urzędniczymi, w 5 urzędach administracji samorządowej, kierownicy zlecili podległym pracownikom, w ramach umów cywilnoprawnych, wykonanie prac pozostających w zakresie ich obowiązków służbowych.
  3. Część pracowników kontrolowanych urzędów nie wywiązała się z obowiązku złożenia w ustawowym terminie oświadczeń.
   - pracownicy samorządowi (18,2%) nie złożyli oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, oraz (14,1% zobowiązanych pracowników) oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez członków rodzin,
   - zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych pracownicy samorządowi (7,7%) oraz pracownicy administracji rządowej (17,1%) nie złożyli tych oświadczeń.
   · Podmioty uprawnione do odbioru oświadczeń majątkowych zobowiązane były do dokonania ich analizy. Jak wykazała kontrola, analiza oświadczeń złożonych przez pracowników administracji samorządowej i rządowej, w większości kontrolowanych urzędów (37) polegała wyłącznie na sprawdzeniu poprawności wypełnienia formularzy. Nie podjęto żadnych innych działań zmierzających do ustalenia stanu faktycznego pomimo, że rzetelna analiza oświadczeń umożliwiłaby kierownikom urzędów uzyskanie wiedzy o skali, zakresie i charakterze wykonywanej przez pracowników działalności usługowej, a także o istnieniu w tym zakresie nieprawidłowości.
   · Kontrola NIK wykazała, że w 16 skontrolowanych urzędach 18 pracowników naruszyło zakazy określone w art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne:
   - 11 pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty (wójta/burmistrza/prezydenta) lub będących kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu prowadziło działalność gospodarczą,
   - 3 pracowników wojewódzkich inspekcji geodezyjnych i kartograficznych i 2 powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, mimo zajmowania stanowiska służbowego objętego zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, działalność tę prowadziło,
   - wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjno-kartograficznego był właścicielem ponad 10% udziałów w spółce prawa handlowego,
   - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego był członkiem rady nadzorczej spółdzielni innej niż spółdzielnia mieszkaniowa.
  4. Pomimo naruszenia zakazów, określonych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, kierownicy urzędów w stosunku do 17 pracowników nie zastosowali sankcji wynikających z tej ustawy, tj. nie odwołali z zajmowanego stanowiska albo nie rozwiązali umów o pracę z tymi pracownikami.
  5. Kierownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej nie wywiązywali się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez pracowników ustawowych ograniczeń dotyczących wykonywania dodatkowych czynności lub zajęć, w zdecydowanej większości objętych kontrolą urzędów (69) nie przeprowadzano czynności kontrolnych w tym zakresie.


  6. W wyniku wystąpień pokontrolnych NIK kierownicy kontrolowanych urzędów podjęli działania zmierzające do wyeliminowania bądź ograniczenia nieprawidłowości wynikających z łączenia przez pracowników zatrudnienia z wykonywaniem działalności usługowej.:
   - rozwiązali stosunek pracy z winy pracownika lub odwołali z zajmowanego stanowiska lub pełnienia funkcji 12 pracowników,
   - udzielili 38 pracownikom kary upomnienia lub nagany,
   - obniżyli składniki wynagrodzenia 3 pracownikom, wobec których NIK stwierdziła naruszenie art. 18 i art. 18a ustawy o pracownikach samorządowych,
   - zażądali zwrotu wynagrodzenia od pracownika, który złożył oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka po ustawowym terminie,
   - wprowadzili wewnętrzne uregulowania w celu zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników ustawowych zakazów dotyczących łączenia zatrudnienia z odpłatną działalnością usługową (w 14 urzędach),
   - poinformowali NIK o zaprzestaniu przez 17 pracowników (w tym 9 kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych urzędów) prowadzenia działalności usługowej.

   W związku z uzasadnionymi podejrzeniami o popełnieniu przestępstw NIK skierowała, w stosunku do 10 osób, 5 zawiadomień do prokuratury, urzędu skarbowego, sądu rejonowego, w przygotowywaniu są kolejne zawiadomienia do prokuratury.   Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź