Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 140 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 127411383
 

 
  Stanowisko KR RIO w sprawie uprawnień burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. oraz 2004 r.
Wysłany dnia 04 Lip, 2006 - 11:02 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  KR RIO

Łódź, 13 czerwca 2006 r.Wyrokiem z dnia 21 lutego 2006 roku opublikowanym dnia 1 marca 2006 r w Dz. U. Nr 34, póz. 243) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

"1. Art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) jest niezgodny z art. 2 w związku, z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1202) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 32 Konstytucji."

   Przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym było zbadanie zgod-ności art.1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, póz. 1080 ze zm.; da-lej ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1202; dalej: ustawa z 4 marca 2004 r.) z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
   Ustawa z 4 marca 2004 r. pozbawiła prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego między innymi pracowników samorządowych wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. a-c i pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), tj. pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powoła-nia, tj. zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta), sekretarza gminy, sekretarza powiatu, skarb-nika gminy (głównego księgowego budżetu), skarbnika powiatu (głównego księgowego), skarbnika województwa (głównego księgowego). Zgodnie zaś z art. 4 ustawy z 4 marca 2004 r., za rok 2004 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wymienionych grup pracowników sa-morządowych zatrudnionych na podstawie wyboru bądź powołania przysługuje w wysokości połowy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
   Istotne znaczenie w niniejszej sprawie mają konsekwencje wyroku Trybunału. Pod-stawowym skutkiem wyroku jest wyeliminowanie z obrotu prawnego wskazanych w petitum wyroku przepisów. Oznacza to, że zarówno art. 4 ust. 1 pkt i1 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, póz. 1202), jak i art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pra-cowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) zostają wyelimino-wane z obrotu prawnego. Nie będzie więc w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej zakwestionowanych przepisów wyłączających niektórych pracowników samorządowych z prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zatem po ogłoszeniu wyroku w odpowiednim dzienniku urzędowym - podmioty wymienione w zakwestionowanych przepisach odzyskały prawo do dodatkowego wynagrodzenia roczne-go dla pracowników jednostek sfery budżetowej na zasadach ogólnych, tak jak to było przed nowelizacją dokonaną ustawą z 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagro-dzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku TK eliminacja z obrotu prawnego niekonstytucyjnych przepisów nie powoduje jednak konieczności zwrotu (wraz z odsetkami) części niewypłaco-nego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004 i całości dodatkowego wynagrodze-nia rocznego za rok 2005 w stosunku do niektórych (wymienionych w kwestionowanych przepisach) pracowników samorządowych.
   Zdaniem KRRIO treść art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zgodnie z którym wypłacane jest ono z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodze-nia, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie, prowadzi do wniosku, że "trzynastka”, za 2005 rok przysługuje pracownikom określonym w art. art. 2 pkt 1 lit. a-c i pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 ze zm.).
   Trzynasta pensja ustalona po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej) nie jest "zwrotem trzynastki za rok 2005 (wraz z odsetkami)", tylko normalnym świadczeniem pracowniczym. Uważamy więc, że przyznanie trzynastki za rok 2005 i 2004 pracownikom, którym wcześniej - niezgodnie z Konstytucją - prawo do niej odebrano, jest zgodne z prawem. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego po negatywnym wyroku TK nie można brać pod uwagę przepisów wycofanych z obrotu prawnego jako niekonstytucyjne. Nie mogą one być w dalszym ciągu stosowane jako źródło praw i obowiązków. KRRIO nie kwestionując wyroku TK zauważa, że w stanie faktycznym wywołanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2006 roku skuteczność ex nunc odnosi się tylko do obowiązywania aktu prawnego uznanego w/w wyrokiem za niekon-stytucyjny, nie odnosi się natomiast do stosowania danego aktu.
   Wobec faktu zasądzania przez sądy powszechne tzw. trzynastek za lata 2004 i 2005, co wskazuje, że sądy te uznają, iż orzeczenie TK wywołuje skutki także w stosunku do wy-mienionych lat, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazuje regionalnym izbom obrachunkowym na niecelowość kwestionowania tego rodzaju wydatków dokonywa-nych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący
Krajowej Rady Regionalnych
Izb Obrachunkowych
/-/ dr Stanisław Srocki
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź