Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 223 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797973
 

 
  Kontrola w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
Wysłany dnia 26 Maj, 2003 - 10:04 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W czerwcu 2002 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli wydawania pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych (Nr ewid. 1/2002)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w drugiej połowie 2001 roku kontrolę w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych w jednostkach administracji rządowej, samorządowej i nadzoru budowlanego.

Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości działania i funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, po reformie administracyjnej kraju.

Przeprowadzona kontrola w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wykazała, że w stosunku do kontroli przeprowadzonej w 1998 r. nastąpiła niewielka poprawa w funkcjonowaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Na 2.389 badanych decyzji o pozwoleniu na budowę blisko 13 % decyzji wydawano z naruszeniem ustawy Prawo budowlane (poprzednio ca 22 %). Blisko w połowie organów administracji architektoniczno-budowlane wydawano decyzje o pozwoleniu na budowę mimo braku lub nie przedstawienia, m.in.:
  • przez wnioskodawców dowodu dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 50 decyzji,
  • pomimo upływu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej nie przedłożenia wydano 33 decyzje,
  • mimo niezgodności jej warunków z wymogami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 27 decyzji,
  • na podstawie projektów zagospodarowania działki lub terenu sporządzonych na nieaktualnych mapach - w 114 przypadkach,
  • przy braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń - w 123 przypadkach,
  • braku kompletnych projektów budowlanych - w 34 przypadkach.
Na 1.428 skontrolowanych decyzji pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych z naruszeniem ustawy Prawo budowlane wydano ca 20 % z nich, m.in. bez przedłożenia oryginału dziennika budowy w 171 przypadkach, braku stosownych oświadczeń kierownika budowy w 444 przypadkach, a także nie sprawdzania przez organ administracji architektonicznio-budowlanej na miejscu budowy zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę w 298 przypadkach.

Stwierdzono również nierzetelne prowadzenie, bądź nie prowadzenie rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych w ponad 1/3 skontrolowanych jednostek. Odnotowano także ograniczony przepływ informacji (przekazywanie kopii decyzji) pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, co skutkowało brakiem pełnego rozeznania w ilości realizowanych obiektów budowlanych i możliwości podejmowania efektywnych działań kontrolnych.

Na 72 skontrolowane jednostki w 18 z nich, tj. w 25 % stwierdzono, że pracownicy administracji rządowej i samorządowej do których należało prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy Prawo budowlane wykonywali projekty budowlane lub byli kierownikami budów. Postępowanie to było sprzeczne z postanowieniami określonymi w art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych i art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, w związku z art. 24 § 3 Kpa.

I tak np.: Pracownik Urzędu Gminy w Bledzewie, woj. lubuskie, prowadzący sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w 7 analizowanych inwestycjach był uczestnikiem procesu budowlanego, w tym w 6 autorem projektu budowlanego, a w 5 kierownikiem budowy. Działalność tą prowadził za zgodą Wójta Gminy.

Nie wystarczające i mało skuteczne były przedsięwzięcia w zakresie kontroli procesu budowlanego przez organy nadzoru budowlanego. Stwierdzono nie wywiązywanie się inwestorów z nałożonych na nich obowiązków w decyzji o pozwoleniu na budowę, bowiem na 206 skontrolowanych inwestycji w 20 % inwestorzy przystąpili do użytkowania obiektów budowlanych, nie zawiadamiając organu administracji architektoniczno-budowlanego o zakończeniu budowy lub nie uzyskując pozwolenia na użytkowanie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w niewystarczającym stopniu sprawował nadzór nad ich działalnością. Przeprowadzane kontrole nie spowodowały zdecydowanej poprawy w funkcjonowaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia.

Wzrastająca liczba skarg wpływających do GINB, wskazuje na konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań dla eliminowania zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Wiąże się to także z potrzebą uproszczenia trybu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia dalszych zdecydowanych działań dla usprawnienia funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego na wszystkich szczeblach, a w tym eliminowania przypadków naruszania ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przy dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Także kontrola przeprowadzona na przełomie II i III kwartału 2001 r. przez Delegaturę NIK w Białymstoku wykazała nieprawidłowości w lokalizacji dużych obiektów handlowych. Na 17 objętych kontrolą jednostek samorządu terytorialnego w 15 z nich stwierdzono istotne nieprawidłowości. Z naruszeniem prawa wydano 35 spośród 68 skontrolowanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z czego 12 decyzji było sprzecznych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast na 54 skontrolowane pozwolenia na budowę z naruszeniem prawa wydano 14 z nich, w tym 10 mimo braku zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Również kontrola w zakresie nadzoru administracji publicznej nad realizacją budownictwa letniskowego, przeprowadzona w okresie od kwietnia do sierpnia 2001 r. przez delegaturę NIK w Olsztynie wykazała m.in. liczne przypadki realizowania budów bez wymaganego pozwolenia na budowę. Ujawniono 285 nielegalnie wybudowanych i będących w budowie obiektów letniskowych. Natomiast spośród wydanych 173 ostatecznych decyzji nakazujących rozbiórkę nielegalnie wybudowanych obiektów, jedynie 66, tj. 38% zostało wykonanych. Z kontroli wynikało również, że funkcjonujące od 1 stycznia 1999 r. powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego nie dysponowały dostatecznymi środkami finansowymi, zapewniającymi zaspokojenie ich potrzeb, zwłaszcza kadrowych. W niektórych jednostkach obsada kadrowa była znacznie mniejsza, niż w oddziałach nadzoru budowlanego byłych urzędów rejonowych.

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź