Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 179 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797024
 

 
  Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Wysłany dnia 01 Sie, 2003 - 10:13 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W lipcu 2002 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli wywłaszczania i zwrotu nieruchomości (Nr ewid. 25/2002)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w drugiej połowie 2001r. kontrolę w zakresie wywłaszczania nieruchomości i ich zwrotu. Kontrolą objęto lata 1999-2000r. Kontrolę przeprowadzono w 50 jednostkach, w tym w 21 starostwach, 14 urzędach miast na prawach powiatu oraz 14 urzędach miast i gmin.

Celem kontroli było zbadanie i ocena realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i zarządy gmin w zakresie wywłaszczania i zwrotu nieruchomości.

Kontrola wykazała, że ca 3/4 skontrolowanych podmiotów pozyskiwało grunty pod realizację celów publicznych określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w drodze zawierania umów cywilnoprawnych. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia takie działania starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) oraz zarządów gmin (miast na prawach powiatu).

Z ustaleń kontroli wynika, że prawie w 1/4 jednostek wykonujących zadania starosty (starostwach i urzędach miast na prawach powiatu) wadliwie prowadzone były postępowania wywłaszczeniowe.

Stwierdzono bowiem, że:

- prowadzono postępowanie wywłaszczeniowe pomimo niekompletnego wniosku o wywłaszczenie nieruchomości,
nie przestrzegano zasady wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego po upływie dwumiesięcznego terminu, liczonego od dnia zakończenia rokowań, na zawarcie umowy o nabycie praw do nieruchomości,

- nie zawsze składano w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego,

- wywłaszczano nieruchomości mimo nie stwierdzonych praw do spadku osób wywłaszczanych. Zdaniem NIK wydawanie decyzji w powyższych sprawach miało znamiona rażącego naruszenia prawa, a więc zawierało wadę o skutkach nieważności z mocy art. 156 § 1 pkt 2 kpa,

- wystąpiły nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania rozprawy administracyjnej.

W blisko 1/3 starostw i urzędów miast na prawach powiatu, wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości nie była ustalana według stanu i wartości wywłaszczonych nieruchomości w dniu wydania decyzji. W toku postępowania w sprawach o wywłaszczenie nie uzyskiwano oceny aktualności wycen nieruchomości na dzień wydania decyzji. Odszkodowania wypłacano z opóźnieniem i nie waloryzowano ich na dzień zapłaty.

Takimi działaniami naruszano przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami

Spośród 35 skontrolowanych jednostek w 33 (19 starostw powiatowych i 14 urzędów miast na prawach powiatu) prowadzono postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości z następującymi uchybieniami:

- nie zawsze powiadamiano byłych właścicieli lub ich spadkobierców o zamiarze użycia nieruchomości wywłaszczonej, na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej, czym naruszono dyspozycję art. 136 ust. 2 ustawy,

- po wpłynięciu wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości dokonywano rozporządzenia nieruchomością na rzecz osób trzecich, tym samym pozbawiając byłych właścicieli lub ich spadkobierców możliwości odzyskania tych nieruchomości,

- występowały nieprawidłowości dotyczące ustalania wysokości odszkodowań podlegających zwrotowi (w 9 jednostkach) oraz kosztów postępowań (w 3 jednostkach).

Spośród 49 jednostek w 10 (co stanowi 20,4%) wystąpiło nieprawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnym zasobem nieruchomościami tzn. w 8 jednostkach (w 2 starostwach i 6 urzędach miast na prawach powiatu) nie sporządzano wykazu nieruchomości Skarbu Państwa lub wykazy były niekompletne oraz 2 zarządy gmin nie prowadziły ewidencji gminnego zasobu nieruchomościami.

Kontrola wykazała opieszałość działań w postępowaniach o wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Stwierdzono, że w sprawach przekazanych przez byłych wojewodów jak i złożonych bezpośrednio do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, postępowania prowadzone były z naruszeniem przepisów art. 35 i 36 kpa tj.

- stwierdzono nieuzasadnione przetrzymywanie spraw dotyczących wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości bez nadawania im biegu lub przewlekłość postępowania,

- nie powiadamiano stron o przyczynach zwłoki oraz nie wskazywano nowych terminów załatwienia spraw.

Wojewodowie Dolnośląski i Śląski, wypełniając obowiązek wynikający z art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, postanowieniami wstrzymali wykonanie decyzji wywłaszczeniowych, na które zostały wniesione skargi do NSA, dopiero po upływie od 1 do 3 miesięcy od dnia złożenia skarg do sądu administracyjnego.

Organy administracji publicznej obowiązane są dołożyć wszelkiej staranności dla pozyskania informacji o ewentualnym zaskarżeniu decyzji do NSA, dla uniknięcia nieodwracalnych skutków prawnych powstałych w wyniku realizacji decyzji ostatecznej w okresie od jej wydania i doręczenia stronom do dnia jej zaskarżenia do Sądu Administracyjnego i powiadomienia przez NSA organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia działań usprawniających procesy wywłaszczeń, a przede wszystkim zwrotów nieruchomości.Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź