Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 217 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797614
 

 
  Ustalanie i egzekwowanie przez gminy opłaty adiacenckiej
Wysłany dnia 12 Sie, 2003 - 10:49 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W czerwcu 2003 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej" (Nr ewid. 2/2003)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.W IV kwartale 2002 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę 32 jednostek samorządu terytorialnego, której podstawowym celem była ocena prawidłowości ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej w latach 1999-2001 oraz w okresie trzech kwartałów 2002 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że skontrolowane gminy w niewielkim stopniu korzystały dotychczas z możliwości ustalania i pobierania opłat adiacenckich wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dotyczyło to zwłaszcza opłat związanych z wybudowaniem i oddaniem do użytku urządzeń infrastruktury technicznej, na które gminy wydatkowały znaczne środki własne. W badanym okresie gminy te zrealizowały ogółem 1 256 inwestycji w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej o łącznej wartości 483 997 tys. zł, w tym środki własne gmin stanowiły 412 039 tys. zł (85,1%). Pozostałe środki na sfinansowanie tych inwestycji pochodziły z dotacji celowych i pożyczek w wysokości 51 374 tys. zł (10,6%) oraz dobrowolnych partycypacji właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania inwestycji w kwocie 20 374 tys. zł (4,3%).

Wyniki kontroli wykazały, że w 16 zbadanych gminach (50%) ich organy stanowiące - rady gmin - nie podjęły wymaganych ustawą uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich, mimo że w każdej z nich w badanym okresie wykonano inwestycje infrastrukturalne (ogółem 390 inwestycji o łącznej wartości 179 553 tys. zł) lub przeprowadzono podziały nieruchomości kwalifikujące się do ustalenia i naliczenia tych opłat. W gminach tych nie dokonywano również wyceny wzrostu wartości nieruchomości, co praktycznie uniemożliwiało określenie przez nie zasadności wszczęcia lub zaniechania procedury ustalającej opłaty adiacenckie. W ocenie NIK, tylko poprzez takie wyceny można ustalić, czy faktycznie miał miejsce wzrost wartości nieruchomości i w jakiej wysokości.

Stwierdzono, że spośród pozostałych 16 skontrolowanych gmin, w których podjęto w badanym okresie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich, w 2 z nich w uchwałach dotyczących opłat w związku z wybudowaniem inwestycji infrastrukturalnych przyjęto stawki zerowe. W ocenie NIK, było to działanie nieracjonalne, gdyż nie tylko pozbawiło to gminę ewentualnych dochodów, ale również stanowiło naruszenie ustawowego obowiązku uczestnictwa właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie opłat adiacenckich.

W 19 gminach, spośród 24 korzystających z możliwości ustalania i pobierania opłat adiacenckich, kontrola ujawniła istotne nieprawidłowości i uchybienia w obowiązującej procedurze, polegające m.in. na:
  • nielegalnym wydawaniu decyzji ustalających przedmiotowe opłaty, tj. bez uprzedniego podjęcia przez rady gmin wymaganych uchwał w sprawie ich stawek,

  • wydaniu decyzji przez osoby do tego nie upoważnione oraz ustalanie w niektórych decyzjach wysokości opłat w oparciu o nieaktualne operaty szacunkowe,

  • wydaniu decyzji po upływie 3 – letniego terminu, w którym można było ustalać i wymierzać opłaty, co spowodowało ich unieważnienie,

  • niezapewnieniu stronom udziału w postępowaniu administracyjnym,

  • niepodaniu w decyzjach wymaganego uzasadnienia faktycznego wzrostu wartości nieruchomości, a także nieuwzględnieniu w nich wartości świadczeń wniesionych przez właścicieli nieruchomości na rzecz budowy inwestycji infrastrukturalnych.

Ponadto, w 5 skontrolowanych gminach nie waloryzowano opłat adiacenckich, a w dalszych 8 gminach nie zawsze dokonywano wymaganych zabezpieczeń z tytułu rozkładania płatności opłat na raty.

Nieprawidłowości i uchybienia w procedurze wymierzania przedmiotowych opłat były też głównym powodem uchylania w znacznej skali wydanych decyzji administracyjnych w postępowaniach odwoławczych. Na zbadanych w toku kontroli NIK - 4 565 wydanych decyzji, 766 z nich (17%) zostało zaskarżonych, z czego aż 500 (65,3% zaskarżonych) zostało uchylonych w postępowaniu odwoławczym.

Ustalenia kontroli wykazały również niekorzystny stan w regulowaniu przez właścicieli nieruchomości wymierzonych im opłat adiacenckich, co wynikało głównie z braku lub niewystarczających i mało skutecznych działań gmin w zakresie windykacji tych zobowiązań.

Na skutek ujawnionych uchybień i zaniedbań w windykacji wymierzonych opłat oraz w związku z niepodjęciem działań na rzecz ich ustalenia mimo wzrostu wartości nieruchomości, dochody skontrolowanych gmin zostały uszczuplone o co najmniej 2 905,3 tys. zł, z czego w wyniku dotychczasowej realizacji wniosków pokontrolnych NIK wyegzekwowano kwotę 324,9 tys. zł.


Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź