Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 223 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797988
 

 
  Udzielanie przez urzędy gmin z terenu woj. podlaskiego zamówień publicznych
Wysłany dnia 30 Kwi, 2004 - 16:50 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W kwietniu 2004r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli udzielania przez urzędy gmin z terenu województwa podlaskiego zamówień publicznych w latach 2002-2003 (I półrocze)
(Nr ewid. 18/2004)


W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.Od sierpnia 2003 roku do końca stycznia 2004 roku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała w 15 urzędach gmin z terenu województwa podlaskiego udzielanie zamówień publicznych w 2002 roku i w I połowie 2003 roku.

Mimo nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych i egzekwowania kar za zrealizowanie zamówień po terminach ustalonych w umowach oraz w zakresie dokumentowania wykonanych inwestycji, NIK pozytywnie oceniła gospodarowanie przez skontrolowane gminy środkami publicznymi przeznaczonymi na wydatki majątkowe i rzeczowe przy udzielaniu zamówień publicznych. Nie stwierdzono bowiem, by nieprawidłowości te miały negatywne skutki finansowe dla budżetów większości z gmin.

Oceniając udzielanie zamówień publicznych przez poszczególne gminy, Delegatura NIK nie miała zastrzeżeń jedynie do burmistrza Moniek. Pozytywnie oceniono również 3 urzędy (Urząd Gminy w Sokołach i urzędy miejskie w Grajewie i Zambrowie), w których stwierdzono uchybienia w udzielaniu zamówień publicznych oraz 9 gmin, w których wystąpiły nieprawidłowości w tym zakresie. Ze względu na skalę i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości negatywnie oceniono udzielanie zamówień przez wójta gminy Perlejewo i burmistrza Wasilkowa, gdyż stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ponad 3/4 zbadanych wydatków.

Skontrolowane gminy w 2002 roku i w I połowie 2003 roku z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych wydatkowały 31.831,8 tys. zł (45,4% wartości udzielonych zamówień), w tym z naruszeniem zasad, form lub trybów przewidzianych w tej ustawie 11 z 15 kontrolowanych gmin udzieliło 51 zamówień (ze 197 badanych) o wartości 4.311,5 tys. zł.

Kontrola przeprowadzona w urzędach gmin w Michałowie i Zambrowie oraz w urzędach miejskich w Wasilkowie i Zabłudowie wykazała 6 przypadków udzielenia zamówień publicznych o wartości 705,5 tys. zł z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, w tym burmistrz Zabłudowa zakupił w ten sposób węgiel i koks o wartości wynoszącej 454,2 tys. zł.

W 3 gminach podczas prowadzenia 7 postępowań o wartości 607,6 tys. zł doszło do związków pomiędzy oferentami, polegających na przygotowywaniu przez oferentów niezbędnych dokumentów innym uczestnikom przetargów. W wyniku zmowy oferentów, 2 wykonawców uzyskało z Urzędu Miejskiego w Wasilkowie 3 zamówienia na wykonanie modernizacji ul. Kościuszki i ul. 11 Listopada oraz remontu gimnazjum o łącznej wartości 260,8 tys. zł. W tych przypadkach późniejsi wykonawcy robót sporządzili oferty i kosztorysy pozostałym oferentom, którzy nie byli zainteresowani uzyskaniem zamówienia. W 4 z tych 7 postępowań stwierdzono również istotne nieprawidłowości po stronie zamawiających, polegające na naruszeniu ustawy o zamówieniach publicznych i potwierdzeniu nieprawdy w dokumentacji przetargowej. Na przykład, komisja przetargowa powołana przez wójta gminy Perlejewo w grudniu 2002 roku, poświadczyła złożenie przez oferentów wszystkich wymaganych dokumentów, chociaż dokumenty te były uzupełniane jeszcze w lutym 2003 roku.

Główne nieprawidłowości w trakcie udzielania zamówień publicznych polegały na:

 • udzieleniu przez 3 gminy w trybie z wolnej ręki 7 zamówień na kwotę 279,9 tys. zł, mimo że faktycznie nie zaszły przesłanki do zastosowania tego trybu,
 • nieogłoszeniu przez 7 gmin w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronie internetowej 15 przetargów nieograniczonych o wartości 1.372,4 tys. zł. Mimo blisko 15-miesięcznego vacatio legis, podawaną w kontrolowanych jednostkach przyczyną nie zamieszczania ogłoszeń na stronach internetowych było głównie nie założenie takiej strony,
 • wszczęciu przez 2 gminy 4 przetargów na wykonanie robót budowlanych o wartości 423 tys. zł, chociaż nie posiadano dokumentacji określającej przedmiot zamówienia lub kosztorysów inwestorskich. Z kolei 4 jednostki, udzielając 10 zamówień na kwotę 1.658,1 tys. zł, sporządziły nierzetelną dokumentację techniczną bądź też dokumentacja nie spełniała wymogów prawa. W rezultacie w przypadku 5 postępowań niezbędne było udzielenie tym samym wykonawcom zamówień dodatkowych o łącznej wartości 226,9 tys. zł,
 • naruszeniu przez 6 gmin zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów podczas prowadzenia 17 postępowań o wartości 2.521,3 tys. zł, głównie przez ustalanie w umowach i aneksach podpisanych z wykonawcami mniej korzystnych postanowień od zaproponowanych w ofertach lub od wymaganych na etapie ogłaszania postępowań. Na przykład, Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym w umowach na wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w Kleosinie o łącznej wartości 858,6 tys. zł ustalił, że wykonawcy będą usuwali awarie w ciągu 4 dni od powiadomienia, mimo że w ofercie firmy proponowały odpowiednio 1-dniowy i 1-godzinny termin usuwania usterek. Z kolei w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w trakcie realizacji 5 umów podwyższano wynagrodzenia wykonawców lub wydłużano termin realizacji zadania,
 • nieegzekwowaniu lub nierzetelnym egzekwowaniu przez 4 gminy wniesienia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania 7 umów o wartości 1.910,8 tys. zł. W przypadku niewykonania lub nierzetelnego wykonania zamówienia, zaniechanie żądania wniesienia zabezpieczenia może w konsekwencji spowodować konieczność poniesienia ze środków własnych zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem kolejnego zamówienia lub usunięciem usterek.

  Stwierdzono również, że wójt gminy Juchnowiec Kościelny i burmistrz Wasilkowa nie dochodzili od wykonawców kar za wykonanie 4 zamówień po terminach ustalonych w umowach (działania w celu wyegzekwowania kar podjęto dopiero po zakończeniu kontroli), a w urzędach w Perlejewie, Surażu i Wasilkowie nierzetelnie udokumentowano przebieg 6 inwestycji o wartości 1.456,9 tys. zł. Dopuszczono, bowiem do prowadzenia przez wykonawców dzienników budowy w sposób uniemożliwiający ustalenie faktycznego przebiegu robót i terminowości ich zakończenia. Z kolei pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w celu uzyskania kredytów bankowych w wysokości 587 tys. zł i premii termomodernizacyjnych z Funduszu Termomodernizacji w kwocie 146,8 tys. zł, w protokółach odbioru robót wykonanych podczas docieplenia budynków szkoły podstawowej i gimnazjum o wartości 1.029 tys. zł potwierdzili, że zadania zakończono bez usterek i w terminie wymaganym przez bank, chociaż faktycznie obie inwestycje zakończono ok. 3 tygodnie później.

  W ocenie NIK, oprócz niedostatecznego stopnia przeszkolenia pracowników kontrolowanych jednostek, jedną z głównych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości był brak kontroli i nadzoru w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych. Udzielanie zamówień z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, lekceważenie przepisów o ogłaszaniu przetargów nieograniczonych, wprowadzanie do umów postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, nierzetelne sporządzanie dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, zaniechanie żądania wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także tolerowanie przez pracowników urzędów nierzetelnego prowadzenia dzienników budowy oraz odstępowanie od dochodzenia kar za zrealizowanie zamówień publicznych po terminach ustalonych w umowach może sprzyjać powstawaniu nieformalnych związków z oferentami i stwarzać pole do występowania zjawisk korupcjogennych.

  Łączna kwota stwierdzonych w wyniku kontroli wydatków z naruszeniem prawa wyniosła 4.311,5 tys. zł. Stwierdzono także uszczuplenia w dochodach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 465 tys. zł oraz inne nieprawidłowości finansowe w wysokości 752,3 tys. zł. Delegatura NIK podjęła działania w celu wyegzekwowania zwrotu na rzecz budżetów skontrolowanych jednostek 468 tys. zł, z czego dotychczas wyegzekwowano 25,4 tys. zł.

  W związku z ustaleniami dokonanymi w 8 urzędach, do komisji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych skierowano 9 wniosków o ukaranie 17 osób, którym zarzucono naruszenie zasad, form lub trybu postępowania podczas udzielania zamówień publicznych. Przygotowywane są 2 kolejne wnioski oraz 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na potwierdzaniu w dokumentach nieprawdy oraz składaniu fikcyjnych ofert w celu uzyskania zamówień publicznych.


  Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź