Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych

 i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2001 roku

 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, działając na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi RP sprawozdanie z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2001 roku. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 5/2002 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 23 maja 2002 roku.

            Po raz pierwszy Sprawozdanie prezentowane jest również w formie elektronicznej - część opisowa będzie udostępniona na stronach www.rio.gov.pl KR RIO. Po raz trzeci zostało także przygotowane jego streszczenie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza - informacja o zadaniach realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2001 r. - jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. W sprawozdaniu tym, opracowanym po raz piąty, dane o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 2000 i 2001. Natomiast część druga sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2001, ma charakter analityczny. Każda z części sprawozdania zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 46 tabel; 8 po części pierwszej i 38 w części drugiej. Ponadto, tekst sprawozdania ilustrowany jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.

Sprawozdanie za rok 2001 różni się od poprzednich. Wprowadzenie do części II Sprawozdania odnosi się do istotnych dla finansów komunalnych w 2001 roku zdarzeń, wskazuje na mechanizmy powiązań i ich skutki. Natomiast w poszczególnych rozdziałach części II Sprawozdania zawarte są szczegółowe informacje i podsumowania.

Ponadto, Sprawozdanie za 2001 rok, podobnie jak za rok poprzedni, zawiera znacznie poszerzoną informację o zadaniach kontrolnych izb. W części drugiej prezentowane są wyniki kontroli koordynowanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wszystkie regionalne izby obrachunkowe w kraju współuczestniczyły w kontroli: wykonywania zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez gminy, wydatkowania środków Państwowego Funduszu Kombatantów przez jednostki samorządu terytorialnego, przejęcia mienia Skarbu Państwa przez samorządy województw. Ponadto, po raz pierwszy, o wiele bardziej szczegółowo zostały zaprezentowane informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli kompleksowych. Także po raz pierwszy prezentowane są wyniki kontroli gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej.

            Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 424 gminy, miasto Warszawa jako związek gmin warszawskich a prezentowany w dalszej części jako gmina, 65 miast na prawach powiatu, 308 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 142 związki międzygminne. Ogółem w 2001 roku funkcjonowało i sprawozdaniem objęto 2 956 jednostek.

Część I.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2001 roku
• Streszczenie • Pełny tekst •

Część II.
Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2001 roku 

• Streszczenie • Pełny tekst •

 

Pełen tekst "Sprawozdania z działalności ..." (bez załączników tabelarycznych)
jest dostępny również w formacie PDF:


Wstęp | Część I - Streszczenie | Część I  - Pełny tekst | Część II - Streszczenie | Część II - Pełny tekst


Sprawozdanie z działalności ... najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768 w IE 4.0 lub nowszym

 

Sprawozdanie RIO za 2001 r. obejrzało już:
Hit Counter
osób.