Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 434 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 174900535
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I ICH PRZEZNACZENIE W LATACH 2016 - 2017"

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenia w latach 2016 - 2017.
Koordynatorem kontroli, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, była Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.


Celem kontroli była ocena dochodów pozyskiwanych przez wybrane jednostki w poszczególnych województwach realizujące zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tego systemu. W ramach oceny dochodów szczegółowej analizie poddano prawidłowość pobierania opłaty od właścicieli nieruchomości składających deklaracje lub takich, którym organ wykonawczy gminy określił wysokość zobowiązania z tego tytułu w wydanej decyzji, czynności podejmowane w celu weryfikacji danych zawartych w składanych deklaracjach, czynności zmierzających do wyegzekwowania od konkretnych właścicieli nieruchomości realizacji ciążącego na nich obowiązku oraz prawidłowość przeprowadzanych postępowań w przedmiocie udzielenia ulg w zapłacie opłaty polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu zaległości na raty.


Istotnym elementem kontroli było również zbadanie struktury wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami oraz relacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do wydatków ponoszonych na realizację tego zadania. Zgodnie z przyjętymi założeniami system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonej przez mieszkańców gmin opłaty na poziomie zabezpieczającym pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub dostosowania poziomu wydatków do osiąganych dochodów.


W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań w zakresie gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku (odpowiednio zarząd i zgromadzenie), stąd kontrolą objęto zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i związki międzygminne prowadzące działalność w tym zakresie.


Przeprowadzona w roku 2018 kontrola „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie w latach 2016 - 2017” była swoistym dopełnieniem kontroli przeprowadzonej w roku 2016 „Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013–2015”. O ile czynności kontrolne prowadzone w ramach ostatniej z wymienionych kontroli koncentrowały się na stronie wydatkowej systemu, a w szczególności na prawidłowości przeprowadzonych przetargów, to głównym obszarem zainteresowania kontrolujących w 2018 r. była strona dochodowa systemu, prawidłowość pobierania opłat za gospodarowanie tymi odpadami, ich windykacja oraz udzielanie ulg w zapłacie tego zobowiązania. Podobnie jak w 2016 r. w trakcie kontroli przeprowadzonej w roku 2018 zgromadzono również wiele informacji o wymiarze finansowym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Ustalenia kontroli zostały również przedstawione w opracowanym przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r., które zostało przekazane Sejmowi i Senatowi RP w czerwcu br.


Wyniki kontroli wskazują, że w podstawowym obszarze badania, to jest w zakresie gromadzenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kontrola nie ujawniła nieprawidłowości istotnych w wymiarze finansowym lub ciężarze gatunkowym. Stwierdzone nieprawidłowości nie odbiegają w zasadniczy sposób od nieprawidłowości stwierdzanych przy badaniu innych dochodów podatkowych. Niepokojący jest jednak fakt, że w większości jednostek występuje trwały niedobór dochodów z tytułu opłaty w stosunku do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami. Jest to niespójne z założeniami ustawy, zgodnie z którymi gminy otrzymały zadanie publiczne wraz ze źródłem jego sfinansowania.


Przekazując w Państwa ręce raport z kontroli wyrażamy przekonanie, że ustalenia zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowić wiarygodne źródło informacji o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i strukturze finansowanych z tych opłat wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przyczynią się do poprawy rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w tym zakresie.


Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez szczecin opublikowane 13 Lip, 2020 - 10:41 (4795 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO 25 lat regionalnych izb obrachunkowych

W dniu 18 września 2018 r. Regionalne Izby Obrachunkowe świętowały swoje ćwierćwiecze. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Paweł Szefernaker, parlamentarzyści, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Pan Krzysztof Kwatkowski, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Pani Małgorzata Rakowska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Barbara Loba, w imieniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Tomasza Robaczyńskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Pan Mirosław Stańczyk, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego – Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów Pan Mirosław Błażej, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pani Sylwia Ługowska-Bulak.

Historię 25 lat funkcjonowania RIO oraz ich osiągnięcia przybliżyła w wystąpieniu okolicznościowym przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Pani Grażyna Wróblewska.

Podczas uroczystości głos zabrał m.in. Pan Minister Paweł Szefernaker, który podkreślił, że Regionalne Izby Obrachunkowe utworzone zostały jako organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdził także, że 25-letni okres funkcjonowania Izb potwierdził w praktyce ich ważna rolę, na którą wpłynęła „niezaprzeczalna ewolucja systemu finansów samorządowych, jak również wzrost zadań i roli samorządu terytorialnego w życiu publicznym”. Dodał, że znaczenie izb obrachunkowych zostało dostrzeżone także dzięki ogromowi pracy wykonanej przez ich pracowników.

Do uczestników uroczystości i organizatorów listy skierowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Tomasz Robaczyński, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów Pani Zdzisława Wasążnik, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Pani Małgorzata Rakowska, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji SKO Pani Krystyna Sieniawska, kilku wojewodów oraz prof. dr hab. Teresa Lubińska.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych. Odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Dera.

Listy gratulacyjne:
1. List od Prezydenta RP
2. List od Marszałka Sejmu RP
3. List od Marszałka Senatu RP
4. List od Podsekretarza Stanu MF
5. List od Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MF
6. List od Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
7. List od Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
8. List od Wojewody Lubelskiego
9. List od Wojewody Śląskiego
10. List od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
11. List od prof. T. Lubińskiej
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 05 Lis, 2018 - 08:38 (9485 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Kontrola zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego"

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

Koordynatorem kontroli była Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje lata: 2015 - 2016. Celem kontroli była ocena aktualnego stanu zadłużenia SP ZOZ na przykładzie wybranych jednostek w poszczególnych województwach, wskazanie skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego będących ich podmiotami tworzącymi, wynikających ze spłaty zadłużenia za podległe SP ZOZ, weryfikacja prawidłowości kategoryzowania i ujmowania w sprawozdaniach poszczególnych tytułów dłużnych, jak również zbadanie funkcjonowania systemu nadzoru podmiotu tworzącego nad działalnością SP ZOZ.

Ustalenia kontroli zostały również przedstawione w opracowanym przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r., które zostało przekazane Sejmowi i Senatowi RP w czerwcu br.

Zagadnienia związane z zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego są wciąż aktualne, szczególnie, że pojawia się coraz więcej samorządów, które mają problemy finansowe. Bez wątpienia istnieje silna korelacja pomiędzy stanem zadłużenia SP ZOZ a stabilnością finansową i rozwojem jst. Należy podkreślić, że sytuacja finansowa placówek ochrony zdrowia ma znaczący wpływ na budżety jst będących podmiotami tworzącymi, dla których zadłużenie SP ZOZ tworzy potencjalne zagrożenie związane z koniecznością jego spłaty. Dlatego tego typu zadłużenie wymaga ciągłego monitorowania i dostosowania aktualnie obowiązujących przepisów do zmieniających się realiów na rynku finansowym.

Obserwujemy coraz częstsze korzystanie przez jednostki z niestandardowych instrumentów finansowania, które w efekcie wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, ale nie zawsze są traktowane przez jednostki jako dług a przecież zwiększają koszty jego obsługi. By móc aktywnie reagować na zmieniającą się sytuację w zakresie zadłużenia jednostek potrzebna jest bieżąca i wiarygodna informacja o poziomie ich długu, a to jest możliwe tylko wtedy kiedy istnieje rzetelna sprawozdawczość. Jak pokazują wyniki niniejszej kontroli wciąż występuje wiele nieprawidłowości w zakresie obsługi zadłużenie poszczególnych jednostek, do których w szczególności zaliczyć należy: nieterminowe regulowanie zobowiązań i wiążące się z tym dodatkowe koszty związane z obsługą zadłużenia, liczne błędy w zakresie sporządzanej sprawozdawczości oraz brak wystarczających mechanizmów nadzoru nad działalnością SP ZOZ.

Przekazując w Państwa ręce raport z kontroli, wyrażamy przekonanie, że ustalenia zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowić wiarygodne źródło informacji o stanie zadłużenia jednostek oraz przyczynią się do poprawy rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w tym zakresie.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez adamg opublikowane 29 Sie, 2018 - 08:20 (10987 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Dotacje celowe na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r."

Szanowni Państwo

Przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r. Podstawą podjęcia kontroli była Uchwała Nr 5/2016 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie tematów koordynowanej kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.
Koordynatorem kontroli – w imieniu KR RIO – była Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

Rok 2015 był okresem szczególnym, w którym jednostki samorządu terytorialnego wykonywały zadania zlecone wynikające z ustawy Kodeks wyborczy w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referendum ogólnokrajowego oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja w ciągu jednego roku budżetowego wymienionych trzech zadań była jedną z przesłanek do przeprowadzenia po raz pierwszy w trybie kontroli koordynowanej przez regionalne izby obrachunkowe prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z budżetu Państwa.

Celem kontroli było zbadanie i ocena przestrzegania prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji
udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 maja i 24 maja 2015 r., referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r. oraz wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
Kontrola, obejmowała prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji przez gminę, rzetelność
dokumentowania rozliczeń otrzymanych dotacji przez gminę, zwrot dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub nadmiernie pobranej, ewidencję księgową i sprawozdawczość budżetowa związaną z dotacją.

W czasie kontroli koordynowanej zostały określone występujące nieprawidłowości oraz ustalono wymiar finansowy realizowanych zadań.

Szczegółową kontrolą prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 maja i 24 maja 2015 r., referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r. oraz wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej w dniu 25 października 2015 r. przeprowadzono w 69 gminach we wszystkich województwach.

Celem zapewnienia większej miarodajności otrzymanych danych, które miały wpływ na formułowanie wniosków, wykorzystano również Informacje Szefa Krajowego Biura Wyborczego:
- o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 maja i 24 maja 2015 r.,
- o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.,
- o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczy pospolitej w dniu 25 października 2015 r.

Posłużyły one do zobrazowania i porównania wielkości udziałów kwot wykorzystanych na realizację poszczególnych jednostkowych zadań w ogólnej wielkości środków przekazanych gminom na realizację poszczególnych zadań wynikających z Kodeksu wyborczego w odniesieniu do jednostek kontrolowanych i wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Krajowa Rada RIO wyraża przekonanie, że zebrany materiał z powyższej kontroli koordynowanej będzie cennym źródłem wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania środków publicznych służących wykonywaniu zadań powierzonych samorządom terytorialnym.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez adamg opublikowane 29 Sie, 2018 - 08:12 (11293 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "DOCHODY Z MIENIA WYNIKAJĄCE Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2014 - 2015"

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy sprawozdanie z kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie Dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014 - 2015.
Podstawą do przeprowadzenia kontroli były uchwały Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 grudnia 2015 r.: Nr 8/2015 w sprawie tematów koordynowanej kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w 2016 r. oraz Nr 9/2015
w sprawie przyjęcia założeń do kontroli koordynowanej dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014 - 2015. Koordynatorem kontroli, w imieniu KR RIO, była Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Celem kontroli było sprawdzenie wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowego obowiązku ustalania przypadających im należności pieniężnych wynikających z umów najmu lokali użytkowych oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania wynikających z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych w zakresie realizacji dochodów z mienia, w tym: prawidłowego ustalania mających charakter cywilnoprawny należności pieniężnych wynikających z umów najmu lokali użytkowych, prowadzenia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie zaległości wynikających z umów najmu lokali użytkowych, możliwości i prawidłowości zastosowania ulg w stosunku do należności pieniężnych wynikających z umów najmu lokali użytkowych.

Zagadnienia będące przedmiotem niniejszej kontroli to ważny element procesu gospodarowania mieniem należącym do jednostek samorządu terytorialnego oraz procesu pozyskiwania przez powyższe jednostki dochodów własnych.
Jak pokazują wyniki niniejszej kontroli proces pozyskiwania dochodów z umów najmu lokali użytkowych w znacznej mierze przebiega w sposób prawidłowy.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj » 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 24 Lip, 2017 - 13:48 (14989 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "PRZETARGI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2013 - 2015"

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy sprawozdanie z kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015.

Koordynatorem kontroli - w imieniu KR RIO - była Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Kontrola zamówień publicznych jest jednym z podstawowych zadań regionalnych izb obrachunkowych, wymienionym expressis verbis w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i realizowanym od początku objęcia jednostek samorządu terytorialnego systemem zamówień publicznych w 1995 r. Zamówienia publiczne są badane w trakcie wszystkich kontroli kompleksowych. Wyniki kontroli są agregowane, analizowane i prezentowane w corocznych sprawozdaniach z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedstawianych Sejmowi i Senatowi.

Jakie więc były przesłanki objęcia zamówień publicznych kontrolą koordynowaną w 2016 r.? Zadecydowała o tym specyfika przedmiotu zamówienia. Bowiem jedynie połączenie dobrej znajomości procedur zamówień publicznych z merytoryczną wiedzą o przedmiocie zamówienia, umożliwia prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia, stworzenie wzoru umowy, a w konsekwencji udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który zapewni optymalną realizację zadań publicznych.

W badanym zakresie, samorząd nie posiadał wystarczającego doświadczenia, bo do roku 2013 organizowanie gospodarki odpadami komunalnymi nie było jego zadaniem. Zorganizowanie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowiło więc dla samorządów wyzwanie, a zarazem kreowało obszar ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.
Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji przez gminy obowiązku wyłonienia w drodze przetargu podmiotu, który będzie wykonywał usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrole miały objąć wszystkie etapy udzielania zamówień publicznych na tę usługę oraz prawidłowość jej wykonywania, w szczególności w aspekcie finansowym, tj. rozliczeń z wykonawcą. Celem kontroli było również ustalenie, czy organizowane przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mają cechy szczególne. Badano przykładowo, jak często były ogłaszane, ilu przystępowało do nich oferentów, czy były unieważniane częściej niż inne przetargi.

W ramach kontroli koordynowanej zostały zabrane informacje dotyczące wymiaru finansowego nowego zadania własnego gminy. Na podstawie danych dotyczących relacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonych w poszczególnych latach do wydatków ponoszonych na realizację umów zawartych w wyniku przetargów, podjęto próbę analizy tego zjawiska w perspektywie dłuższej niż rok. Starano się przy tym ustalić, czy gminy nie traktują nowego źródła dochodów, jako tytułu pozwalającego na finansowanie bieżących niedoborów budżetowych.

Szczegółową kontrolę zamówień publicznych przeprowadzono w 76 gminach we wszystkich województwach. Aby zapewnić większą miarodajność danych, a tym samym wpłynąć na rzetelność formułowanych wniosków, na potrzeby kontroli zgromadzono również dane o charakterze finansowym i statystycznym łącznie z 227 gmin z terenu całego kraju. Dane w rozdziałach 4 i 5 oparte są na szczegółowych wynikach kontroli przeprowadzonych w 76 gminach, zaś wyniki kontroli przedstawione w rozdziałach 3, 6 i 7 oparto na pełnej próbie 227 gmin.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 24 Lip, 2017 - 13:47 (14540 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MIENIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

Szanowni Państwo,


Przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie inwentaryzacji mienia dokonywanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Najważniejsze ustalenia kontroli przedstawione zostały w opracowanym przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonaniu budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku”, które przekazane zostało Sejmowi i Senatowi RP w czerwcu br.

Koordynatorem kontroli, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, była Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Inwentaryzacja stanowi najistotniejszy element weryfikacji majątku jednostek. Często zdarza się, że — w następstwie różnych przyczyn — obraz stanu posiadania majątku i źródeł jego finansowania ujawniony w księgach rachunkowych nie pokrywa się z rzeczywistością. Inwentaryzacja jest elementem rachunkowości, dlatego przeprowadzając ją, jednostka powinna bezwzględnie stosować określone przepisy ustawy o rachunkowości. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika nie tylko z art. 26 ustawy o rachunkowości, ale także z nadrzędnych zasad rachunkowości. Jedna z tych zasad dotyczy wiarygodności danych w księgach rachunkowych jednostki — dane zawarte w dokumentacji księgowej w postaci zapisów księgowych muszą być zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń gospodarczych.

Inwentaryzacja ma na celu przede wszystkim ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. W dalszej kolejności powinno nastąpić porównanie wyników ustaleń dokonanych w trakcie inwentaryzacji z danymi, które widnieją w księgach jednostki, a także ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie, przez odpowiednie zapisy w księgach, pojawiających się ewentualnie różnic inwentaryzacyjnych.

Wyniki kontroli ukazują złożoność obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Skala i zakres stwierdzonych nieprawidłowości wskazują, że prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji jest zadaniem trudnym, wymagającym uprzedniego przyjęcia rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla składników mienia komunalnego.Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez adamg opublikowane 18 Sie, 2016 - 15:23 (22755 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Dochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego"

Szanowni Państwo,


Przedstawiamy sprawozdanie z kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie dochodów z mienia z umów cywilnoprawnych pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kontrola została przeprowadzona w 2015 r. i dotyczyła problematyki pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych, zagadnień związanych z udzielaniem i zwrotem bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także problematyki umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody budżetów tych jednostek.

Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje lata: 2013 - 2014. Podstawą do przeprowadzenia kontroli była uchwała Nr 6a/2014 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie tematów koordynowanej kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w 2015 r., w zakresie określonym uchwałą Nr 10/2014 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6a/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie tematów koordynowanej kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w 2015 r.


Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez adamg opublikowane 18 Sie, 2016 - 15:22 (20667 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 08 Lut, 2016 - 12:30 (16477 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KRRIO z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjmowania przez jst w depozyt wolnych środków

Stanowisko KRRIO z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przyjmowania przez jst w depozyt wolnych środków


W związku ze zmianą dokonaną zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wpłynęły pytania dotyczące przyjmowania w depozyt wolnych środków od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych, które przedstawiam poniżej:
1. Czy lokowanie wolnych środków przez SP ZOZ, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 48 ust. 1a jest możliwe wyłącznie w przypadkach określonych w art. 91a tj. na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
2. Czy środki złożone w depozyt należy zaliczyć do przychodów budżetu jst na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4e ustawy o finansach publicznych tzn. przychodów pochodzących z innych operacji finansowych?
3. Czy wypłatę środków z depozytu należy zaliczyć do rozchodów budżetu jst na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych tzn. rozchodów z innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością?
4. Czy do środków złożonych w depozyt przez SP ZOZ, instytucje kultury i samorządowe osoby prawne powinno się stosować przepisy art. 845 k.c., który stwierdza, że w przypadku depozytu nieprawidłowego powinno się stosować przepisy o pożyczce? Z możliwości sfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego deficytu lub rozchodów budżetu wynika, że depozyt wolnych środków posiadałby charakter tzw. depozytu nieprawidłowego?
5. Czy uchwała organu stanowiącego jst wyrażająca zgodę na przyjmowanie w depozyt wolnych środków powinna być wspólna dla wszystkich jednostek i określać takie same warunki depozytu czy możliwe jest podjecie kilku uchwał, które zawierałyby różne warunki dla poszczególnych jednostek, uzależniając je od aktualnych warunków, na jakich jednostki te dokonują lokat w bankach?
6. Czy przy określaniu wysokości i sposobu obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt jst powinna kierować się wytycznymi przyjętymi dla lokowania środków na rachunkach depozytowych Ministra Finansów i określonych w art. 83a ustawy o finansach publicznych?
7. Czy na jst ciążyłby obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej? Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy depozytu nieprawidłowego płaci się podatek w wysokości 2% opodatkowania, natomiast z art. 8 pkt 4 ww. ustawy wynika, że jednostki samorządu terytorialnego będące stroną czynności cywilnoprawnych są zwolnione od tego podatku?>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 23 Maj, 2015 - 12:38 (16008 Odsłon)
Czytaj więcej... (170 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO VII Konferencja Finansów Komunalnych: 8-9 czerwca 2015 r.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przekazuje informację o VII Konferencji Finansów Komunalnych, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy.

Szczegółowe informacje o konferencji do pobrania tutaj » 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 11 Maj, 2015 - 09:17 (15989 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty

Informacja o wynikach koordynowanej kontroli gospodarki finansowej pt. "Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty" dostępna jest do pobrania tutaj »


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 23 Wrz, 2014 - 11:16 (18172 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KR RIO w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami fumkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych

Pełny tekst stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dostępny jest tutaj » 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 05 Sie, 2014 - 09:24 (17564 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o wynikach kontroli: Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj »
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 01 Sie, 2014 - 15:28 (15862 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Realizacja podstawowych zadań przez gminy i związki komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Pismo KR RIO »

Pismo UZP »

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska »


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 06 Lis, 2013 - 13:29 (15459 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Konferencja "Przyszłość finansów samorządów - dylematy i wyzwania"

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się w Senacie RP Konferencja poświęcona przyszłości finansów jednostek samorządu terytorialnego zorganizowana zorganizowaną przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Uczestniczył w niej także Przewodniczący KR RIO przedstawiając w szczególności problematykę związaną z nadzorem nad JST a także zagadnienia dotyczące nowych limitów spłaty zadłużenia.

Przejdź na stronę Senatu RP z informacjami o Konferencji ...>>>

Pobierz prezentację KR RIO przygotowaną na Konferencję ...>>>

Pobierz wyciąg z opracowania KR RIO pt. 'Spełnienie przez JST relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych ...' przygotowanego na Konferencję ...>>>
Z uwagi na dużą zmienność parametrów do oceny spełnienia relacji z art. 243 ufp opublikowano wyciąg z opracowania - bez załączników tabelarycznych z imiennie wskazanymi JST.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 24 Cze, 2013 - 14:48 (12680 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Regulamin KR RIO - tekst jednolity z dnia18 listopada 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 7/2009
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 18 listopada 2009 r.

Regulamin Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
(tekst jednolity z dnia18 listopada 2009 r.)

§ 1

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, zwana dalej Krajową Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i wykonuje zadania powierzone jej tą ustawą.

§ 2

 1. Krajowa Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Krajowa Rada wybiera ze swojego składu dwóch Zastępców Przewodniczącego, zwykłą większością w głosowaniu tajnym.

§ 3

 1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje pracami Krajowej Rady, a w szczególności:
 • przygotowuje i zwołuje posiedzenia plenarne Krajowej Rady oraz przewodniczy tym posiedzeniom,
 • przedkłada Sejmowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdanie Krajowej Rady z działalności izb i wykonania budżetu przez gminy,
 • wyznacza komisje doraźne,
 • reprezentuje Krajową Radę na zewnątrz,
 • nadzoruje pracę Sekretariatu Krajowej Rady.
 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wskazany przez niego Zastępca przyjmuje do wykonania obowiązki, o których mowa w ust.1.
 2. W razie braku wskazania i niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego — obowiązki Przewodniczącego Krajowej Rady przejmuje Zastępca starszy wiekiem.

§ 4

 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach komisji stałych oraz komisji doraźnych.
 2. Krajowa Rada odbywa posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 składu Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowej Rady obowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie plenarne, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się proponowany porządek obrad oraz niezbędne materiały.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem, a w przypadku nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego - co najmniej na 7 dni przed nim, załączając niezbędne materiały mające być przedmiotem obrad, a także informacje o dokumentach i materiałach wyłożonych do wglądu członkom Krajowej Rady.
 6. Przewodniczący Krajowej Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniu osoby, których obecność jest celowa ze względu na przedmiot obrad. Informacja o zaproszeniu tych osób powinna być zawarta w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5.

§ 5

 1. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony Zastępca Przewodniczącego.
 2. W razie stwierdzenia braku quorum, Przewodniczący Krajowej Rady wyznacza nowy termin posiedzenia w ciągu 14 dni. Przepisy § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Krajowej Rady przedstawia projekt porządku obrad i przyjmuje wnioski w tej sprawie.
 4. Projekt porządku obrad, do którego nie zgłoszono zmian, lub projekt ze zmianami przyjętymi przez Krajową Radę stanowi porządek obrad.
 5. Niedopuszczalny jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad sprawy, dla rozpatrzenia której zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie plenarne.

§ 6

 1. Przewodniczący Krajowej Rady prowadzi obrady według przyjętego porządku, przy czym, w uzasadnionych przypadkach, może dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.
 2. Rozpatrywanie na posiedzeniu poszczególnych spraw poprzedza wprowadzenie dokonane przez referenta (projektodawcę).
 3. W dyskusji Przewodniczący Krajowej Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Referentowi sprawy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również innym uczestnikom dyskusji, Przewodniczący Krajowej Rady udziela głosu poza kolejnością.
 5. Po zamknięciu dyskusji nad sprawą Przewodniczący udziela głosu referentowi w celu ustosunkowania się do problemów podniesionych w dyskusji, a następnie proponuje przyjęcie dalszego trybu postępowania lub zarządza głosowanie, jeżeli Krajowa Rada ma w sprawie podjąć rozstrzygnięcie.

§ 7

 1. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady (quorum).
 2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

§ 8

 1. Krajowa Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów opatrzonych numerem według kolejności podjęcia w roku kalendarzowym i datą podjęcia.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Krajowej Rady lub Zastępca Przewodniczącego, który przewodniczył posiedzeniu.
 4. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawach proceduralnych odnotowuje się w protokole posiedzenia jako postanowienia.

§ 9

 1. Uchwały Krajowej Rady wymaga:
 • przyjęcie i zmiany regulaminu Krajowej Rady,
 • powołanie komisji stałych,
 • przyjęcie przedkładanego Sejmowi sprawozdania z działalności izb i wykonania przez gminy ich budżetów,
 • przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów wniosków dotyczących zmian aktów normatywnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
 • przedłożenie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,
 • przyjęcie planów i programów kontroli koordynowanych,
 • przyjęcie planów i programów szkoleń pracowników izb,
 • przyjęcie rocznego planu pracy Rady i komisji stałych.
 1. Uchwały Krajowej Rady wykonuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 10

 1. Posiedzenia Krajowej Rady są protokołowane.
 2. Protokół posiedzenia zawiera:
 • numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,
 • stwierdzenie quorum obrad,
 • imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia,
 • porządek obrad,
 • imiona i nazwiska mówców występujących w poszczególnych punktach porządku posiedzenia wraz ze zwięzłą treścią wystąpień,
 • postanowienia i wyniki głosowań,
 • inne sprawy, których odnotowanie poleci przewodniczący posiedzenia.
 1. Protokół podpisuje protokolant i Przewodniczący Krajowej Rady lub Zastępca, który przewodniczył posiedzeniu.
 2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały i listę obecności.
 3. Członek Krajowej Rady może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu. Przewodniczący dokonuje żądanego sprostowania lub, w przypadkach spornych, przedstawia podtrzymywane żądanie do rozstrzygnięcia Krajowej Radzie na najbliższym posiedzeniu.

§ 11

 1. Krajowa Rada powołuje z grona swoich członków następujące stałe komisje:
 • Komisję Legislacji i Orzecznictwa,
 • Komisję Koordynacji Kontroli,
 • Komisję Analiz Budżetowych,
 • Komisję do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • Komisję Szkoleń, Informacji i Promocji.
 1. W skład komisji wchodzą członkowie Krajowej Rady w liczbie od 5 do 8 osób, wybrani w głosowaniu jawnym.
 2. Każdy członek Krajowej Rady ma obowiązek pracować co najmniej w jednej stałej komisji.
 3. Komisje wybierają spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 4. Komisje pracują w oparciu o roczne plany pracy uchwalane przez Krajową Radę.
 5. Przepisy § 4, z wyłączeniem ust. 2, stosuje się odpowiednio.

§ 12

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:
 1. w zakresie legislacji:
  1. prowadzi dokumentację związaną z postępowaniem legislacyjnym,
  2. przygotowuje wnioski dotyczące zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
  3. dokonuje analizy aspektów prawnych funkcjonowania gospodarki finansowej gmin,
  4. opiniuje projekty aktów prawnych skierowanych do Krajowej Rady przez Rząd i komisje Sejmu lub Senatu;
 2. w zakresie orzecznictwa:
  1. przygotowuje okresowe analizy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  2. dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin.

§ 13

Komisja Koordynacji Kontroli:
 1. przygotowuje i nadzoruje, a następnie upowszechnia wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych o zasięgu ogólnopolskim lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych, w szczególności:
  1. opracowuje tematykę kontroli koordynowanych i przekazuje niezbędną dokumentację izbom,
  2. analizuje realizację kontroli koordynowanych,
  3. opracowuje materiały pokontrolne w formie raportów, informacji lub sprawozdań
 2. współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie:
  1. doskonalenia i unifikacji kontroli kompleksowych,
  2. doskonalenia programów kontroli;
 3. współpracuje z instytucjami zajmującymi się kontrolą finansów samorządowych;
 4. przygotowuje materiały informacyjne dla służb finansowych organów samorządowych i organów kontroli.

§14

Komisja Analiz Budżetowych:
 1. w zakresie opracowania sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy:
  1. opracowuje ramowy zakres sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy,
  2. gromadzi i analizuje niezbędne informacje dotyczące działalności izb,
  3. przygotowuje i przedkłada Krajowej Radzie projekt sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy;
 2. koordynuje prace analityczne z określonych dziedzin gospodarki finansowej samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych;
 3. koordynuje działania związane z wdrażaniem technik komputerowych i oprogramowania.

§ 15

Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:
 1. gromadzi informacje o założeniach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej,
 2. opracowuje projekt wniosku do projektu budżetu państwa w części obejmującej regionalne izby obrachunkowe i przedkłada Krajowej Radzie,
 3. przygotowuje informacje o realizacji budżetów przez izby,
 4. analizuje sytuację finansową regionalnych izb obrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń i przedkłada stosowne raporty Krajowej Radzie.

§ 16

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:
 1. w zakresie działalności szkoleniowej:
  1. koordynuje przedsięwzięcia szkoleniowe,
  2. opracowuje programy szkoleniowe i wskazówki metodyczne,
  3. organizuje i prowadzi szkolenia oraz nadzoruje realizację zadań szkoleniowych,
  4. prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i merytorycznego przebiegu szkoleń,
  5. gromadzi niezbędne dane dotyczące szkoleń, osób przeszkolonych, osób szkolących - w taki sposób, aby tworzyły całościowy systematycznie uzupełniany bank informacji;
 2. w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:
  1. inspiruje i koordynuje przedsięwzięcia wydawnicze związane z problematyką finansów samorządowych, a zwłaszcza publikacji szkoleniowych i informacyjnych, jak też przygotowuje takie publikacje,
  2. rejestruje wszelkie wydawnictwa oraz ważniejsze publikacje dotyczące regionalnych izb obrachunkowych i finansów samorządowych, ocenia je pod względem merytorycznym i zgłasza ewentualne uwagi lub sprostowania,
  3. współpracuje ze środkami masowego przekazu,
  4. organizuje konferencje informacyjne.

§ 17

W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Krajowej Rady lub jej komisji, członek Rady obowiązany jest przedłożyć Przewodniczącemu usprawiedliwienie nieobecności.

§ 18

 1. Obsługę kancelaryjną i administracyjną Krajowej Rady zapewnia Sekretariat funkcjonujący w regionalnej izbie obrachunkowej właściwej ze względu na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady.
 2. Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie wszechstronnej pomocy przy organizowaniu czasu pracy i wykonywaniu obowiązków Przewodniczącego Krajowej Rady oraz prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej Krajowej Rady, w szczególności:
  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją, udzielanie informacji interesantom – zgodnie z przyjętą w danej izbie instrukcją kancelaryjną;
  2. prowadzenie terminarzy czynności i spotkań Przewodniczącego Krajowej Rady;
  3. organizowanie i obsługa posiedzeń Krajowej Rady we współpracy z innymi izbami;
  4. prowadzenie dokumentacji Krajowej Rady, jej zabezpieczenie, udostępnianie oraz przekazywanie do archiwum dokumentacji spraw zakończonych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Obsługę komisji Krajowej Rady w zakresie określonym w ust. 2 zapewniają regionalne izby obrachunkowe właściwe ze względu na osoby pełniące funkcje przewodniczących tych komisji.
 4. Obsługę finansowo-księgową związaną z działalnością Krajowej Rady zapewnia regionalna izba obrachunkowa właściwa ze względu na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady.

§ 19

 1. Krajowa Rada prowadzi dokumentację zgodnie z przyjętym uchwałą Krajowej Rady i zatwierdzonym przez właściwe archiwum państwowe - rzeczowym wykazem akt.
 2. Dokumentacja zgromadzona w toku działalności Krajowej Rady przekazywana jest po upływie 2 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po zamknięciu akt spraw zakończonych – archiwum zakładowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, do zadań którego należy w szczególności:
  1. przyjmowanie dokumentacji;
  2. przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji;
  3. udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym;
  4. inicjowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia;
  5. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego, – zgodnie z przyjętą Instrukcją archiwalną.
 3. Krajowa Rada posługuje się następującymi pieczęciami z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP i treścią:
 • „Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych”,
 • „Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych”,
 • „Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych”.
 1. Nadzór i kontrolę nad wydanymi pieczęciami sprawuje Przewodniczący Krajowej Rady.

§ 20

 1. Z upływem kadencji Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje w terminie 90 dni od daty powołania nowo powołanemu Przewodniczącemu:
  1. dokumentację Krajowej Rady, w oparciu o spisy zdawczo-odbiorcze sporządzone oddzielnie dla dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej, z załączonymi do nich spisami dokumentacji niearchiwalnej przekazanej do archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
  2. pieczęcie Krajowej Rady;
  3. dokumentację finansowo-księgową Krajowej Rady.
 2. W przypadku zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 26 Cze, 2012 - 10:57 (5638 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KRRIO w sprawie finansowania instytucji kultury przez jst w formie dotacji celowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Stanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie finansowania instytucji kultury przez jednostki samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej
w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Pełny tekst stanowiska dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 15 Cze, 2010 - 09:38 (8627 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2006 r. (sygn. akt DE-3-AR/JD-339-10/2006)

Warszawa, 2006-09-05MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT EKONOMICZNY
00-918 Warszawa, Aleja Szucha 25

DE-3-AR/JD-339-10/2006


Pan
Marek Poniatowski
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin


Odpowiadając na pismo Pana Prezesa z dnia 3 kwietnia br. Nr RIO-II-031/6/2006 oraz z dnia 14 czerwca br. NR RIO-II-031-6a/2006, a także pismo z dnia 3 stycznia br. przesłane pocztą elektroniczną przez Panią Dorotę Rubachę z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, dotyczące niejednolitego sposobu interpretowania przez gminy przepisów art. 80 ust. 2 i 2a oraz art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), przedstawiam poniżej stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszące się do poszczególnych kwestii poruszonych w wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej:>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 30 Paź, 2009 - 12:21 (8422 Odsłon)
Czytaj więcej... (135 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA LATA 2006 - 2007

Regionalne izby obrachunkowe, na podstawie decyzji Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, w 2008 roku przeprowadziły koordynowaną kontrolę gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których funkcje organów założycielskich pełnią gminy, powiaty i samorządy województw, w odniesieniu do określonych obszarów tej gospodarki. Badania kontrolne dotyczyły sfer narażonych na wysokie ryzyko zaistnienia nieprawidłowości, przede wszystkim zamówień publicznych, gospodarowania majątkiem oraz kwestii związanych z ewidencją i sprawozdawczością finansową w zakresie zobowiązań obciążających zakłady. Kontrola objęła także zagadnienia odnoszące się do wykorzystywania przez organy założycielskie (jednostki samorządu terytorialnego) instrumentów prawno-finansowych pozwalających na uzyskanie pewnego wpływu na gospodarkę finansową SP ZOZ (dotacje, poręczenia, pożyczki). Przedmiotem kontroli było również wykorzystanie przez SP ZOZ środków otrzymanych na zadania związane z restrukturyzacja SP ZOZ oraz prawidłowość realizacji postępowania restrukturyzacyjnego.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 13 Paź, 2009 - 15:02 (6358 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Realizacja dochodów z mienia gminy za lata 2006 - 2007

Informacja o wynikach kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych


Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uchwałą nr 6/2007 z dnia 22.11.2007 r. zobowiązała wszystkie regionalne izby obrachunkowe do przeprowadzenia w 2008 roku kontroli koordynowanej w zakresie realizacji dochodów z mienia gminy za lata 2006 - 2007.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 13 Paź, 2009 - 15:00 (5699 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Pismo Przewodniczącego KR RIO z dnia 19.03. 2009 r. (sygn. akt KRRIO- WA/ 0100/Ł/ 16 /0-2)

Łódź, 19.03. 2009 r.

Pan
JAN VINCENT - ROSTOWSKI
Minister Finansów


KRRIO- WA/ 0100/Ł/ 16 /0-2

Analiza projektów budżetów samorządów województw przez regionalne izby obrachunkowe wskazuje, że w skali kraju w czterech województwach (małopolskie, podkarpackie, śląskie oraz warmińsko – mazurskie) do budżetów włączone zostały pełne kwoty dotacji rozwojowej na realizację Regionalnych Programów operacyjnych zgodne z alokacją środków Unii Europejskiej na rok 2009. W pozostałych zaś województwach do budżetu włączono dotację w wysokości określonej w piśmie Ministra Rozwoju Regionalnego. MRR na podstawie art. 125 ustawy o finansach publicznych poinformował wszystkie samorządy województw o wysokości limitów wydatków na RPO ujętych w budżecie Państwa ( zał nr 16 do ustawy budżetowej na 2009), które stanowią około 1/3 kwot dotacji faktycznie przypadających na 2009 r. Pozostała część dotacji rozwojowej zapisana została w rezerwie celowej budżetu Państwa na RPO bez jej podziału na województwa. Rezerwa ta podlega szczególnemu trybowi uruchamiania przez Ministra Finansów.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 25 Mar, 2009 - 12:27 (7151 Odsłon)
Czytaj więcej... (153 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 27 lutego 2009 r.

Stanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 27 lutego 2009 r.


dotyczące Uchwały organu stanowiącego jako ewentualnego warunku
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta, burmistrza, prezydenta…


Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze (…) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta, starosty oraz marszałka województwa ustalane jest, zgodnie z art. art. 8-10 ustawy o pracownikach samorządowych, odpowiednio przez radę gminy, miasta, powiatu oraz sejmik województwa w drodze uchwały. Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów ( …) określają natomiast przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Lut, 2009 - 10:06 (10000 Odsłon)
Czytaj więcej... (1698 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Projekt ustawy o finansach publicznych i przepisów wprowadzających (7 października 2008r.)

Uwagi Regionalnych Izb Obrachunkowych
do projektu ustawy o finansach publicznych
i do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(projekt z 7 października 2008 r.)
>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 31 Paź, 2008 - 14:46 (5317 Odsłon)
Czytaj więcej... (181 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO WNIOSKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WNIOSKI KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(uchwała z 22 września 2008 r.)


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Paź, 2008 - 13:55 (5226 Odsłon)
Czytaj więcej... (144 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Uwagi do projektu ustawy u.f.p. i do projektu ustawy Przepisy wprowadzające u.f.p.

Uwagi Regionalnych Izb Obrachunkowych do projektu ustawy o finansach publicznych i do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
( projekt z dnia 13 sierpnia 2008 r.)


Pełny tekst dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 15 Wrz, 2008 - 09:46 (4178 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Pismo MF w sprawie art. 170 ustawy o finansach publicznych - wyłączenia z limitu zadłużenia.

W załączeniu publikujemy pytanie skierowane przez Przewodniczącego KR RIO do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MF w sprawie art. 170 ustawy o finansach publicznych wraz z otrzymaną odpowiedzią.


Pismo KR RIO.WA-0100/10/Ł/08-1 - pytanie skierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie art. 170

Pismo ST2-4843-107/SZH/2008/1092 - odpowiedź Ministerstwa Finansów


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 18 Lip, 2008 - 10:32 (6567 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Opracowanie "Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych"

Na stronie RIO w Katowicach ukazało się opracowanie pt. "Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych" - kwiecień 2007 r.

Tekst opracowania dostępny jest tutaj

Załącznik nr 1 >>>
Załącznik nr 2 >>>
Załącznik nr 3 >>>
Załącznik nr 4 >>>


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 16 Cze, 2008 - 09:25 (3669 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KR RIO z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zadłużenia SP ZOZ

Stanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dla których organami założycielskimi
są jednostki samorządu terytorialnego (JST)Od lat utrzymuje się bardzo wysokie zadłużenie SP ZOZ, dla których organami założycielskimi są JST. Dla Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, jak również dla poszczególnych Izb, zadłużenie to stanowi poważny problem. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje niebezpieczeństwo przejścia tych zobowiązań na organy założycielskie (w przypadku likwidacji SP ZOZ). Świadomość tego zagrożenia mają JST i od wielu lat podejmują próby aktywnego wspierania „swoich” SP ZOZ. Najczęściej sprowadza się to do udzielania pożyczek, zakupów inwestycyjnych, udzielania poręczeń. Działania te powodują obciążanie budżetów JST (kosztem wykonywania innych zadań ustawowych), jednak przy braku skutecznych narzędzi kontroli nad SP ZOZ często efekty tego wspomagania są niewspółmierne do wysiłku samorządu.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 13 Maj, 2008 - 12:21 (4340 Odsłon)
Czytaj więcej... (153 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KR RIO z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie finansowania oświetlenia dróg publicznych

Stanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 25 kwietnia 2008 roku
w sprawie finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy.I. Stan prawny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 22 ww. ustawy pod pojęciem finansowania oświetlenia rozumieć należy finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 13 Maj, 2008 - 12:21 (4914 Odsłon)
Czytaj więcej... (148 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego KR RIO w dniu 27 lutego 2008 r.

Informacja dotycząca skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych


Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej:
1) jednostek samorządu terytorialnego,
2) związków międzygminnych
3) stowarzyszeń gmin oraz gmin i powiatów,
4) związków powiatów,
5) stowarzyszeń powiatów,
6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu oraz udzielania pożyczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu,
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej,
6) absolutorium.

Poza nadzorem, regionalne izby obrachunkowe kontrolują gospodarkę finansową (w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych) podmiotów wymienionych powyżej – na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Z dotychczasowej praktyki RIO wynika, że skuteczność zarówno nadzoru, jak i kontroli uległaby znacznej poprawie po wyeliminowaniu wielu niejasności lub sprzeczności w obowiązującym stanie prawnym.

Uwagi dotyczące obowiązujących przepisów prawnych i propozycje zmian podzielono na te wynikające z nadzoru (I) i kontroli (II).


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 04 Mar, 2008 - 13:12 (4137 Odsłon)
Czytaj więcej... (136 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Krajowa Rada
Regionalnych Izb Obrachunkowych


   Informuję, że Regionalne Izby Obrachunkowe stoją na stanowisku, iż przyznawanie 13-tek i nagród jubileuszowych nie jest czynnością konstytutywną organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ale ma charakter deklaratoryjny. Poprawność dotycząca warunków nabycia i wyliczenia ich wysokości podlegać będzie sprawdzeniu w toku normalnych czynności kontrolnych wykonywanych przez regionalne izby obrachunkowe.


Przewodniczący
Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych
/-/
dr Ryszard Paweł Krawczyk 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 04 Mar, 2008 - 13:12 (3978 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Pomoc publiczna - sprawozdawczość

Białystok, dn. 6 czerwca 2007 r.Krajowa Rada
Regionalnych Izb Obrachunkowych


KR RIO.004-20/07

Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta
Starosta
Marszałek WojewództwaW związku z kierowanymi do regionalnych izb obrachunkowych zapytaniami w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – wyjaśnia co następuje:

Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 12 Cze, 2007 - 14:39 (4057 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Komisja Analiz Budżetowych przy Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała opracowanie pt. "Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z nich zagrożenia dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego".

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 12 Cze, 2007 - 12:06 (3918 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KR RIO w sprawie uprawnień burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. oraz 2004 r.

Łódź, 13 czerwca 2006 r.Wyrokiem z dnia 21 lutego 2006 roku opublikowanym dnia 1 marca 2006 r w Dz. U. Nr 34, póz. 243) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

"1. Art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) jest niezgodny z art. 2 w związku, z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1202) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 32 Konstytucji."


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 04 Lip, 2006 - 11:02 (5440 Odsłon)
Czytaj więcej... (5447 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe

Powyższa informacja została przedstawiona przez Przewodniczącego KR RIO Przewodniczącemu Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP w dniu 12 września 2002 r. 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Maj, 2003 - 14:12 (4955 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez jst

Sprawozdania Krajowej Rady RIO
z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego


przedkładane są corocznie Sejmowi i Senatowi RP


>>> przejdź do listy sprawozdań ...


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Maj, 2003 - 14:10 (6854 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Stanowisko KR RIO w sprawie rodzajów uchwał jst, dla których właściwym organem nadzoru są kolegia rio

Krajowa Rada
Regionalnych Izb ObrachunkowychStanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
w sprawie rodzajów uchwał jednostek samorządu terytorialnego,
dla których właściwym organem nadzoru są kolegia regionalnych
izb obrachunkowych

podjęte dnia 30 marca 2000 rokuUstawą z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (DzU nr 12, poz. 136) zmieniony został art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, określający zakres podmiotowy
i przedmiotowy nadzoru regionalnych izb obrachunkowych.

I. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przyjęła następujące stanowisko w sprawie w sprawie rodzajów uchwał jednostek samorządu terytorialnego, dla których właściwym organem nadzoru są regionalne izby obrachunkowe:

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych rekomenduje kolegiom regionalnych izb obrachunkowych wymienione poniżej rodzaje uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego jako objęte nadzorem z art. 11 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych:


 1. Budżet:

  • uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu i uchwały w sprawie jej zmian;
  • uchwały budżetowe i ich zmiany;
  • uchwały w sprawie upoważnienia zarządu gminy do dokonywania zmian w budżecie;
  • uchwały w sprawie ustalania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  • uchwały w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.


 2. Zobowiązania:

  • uchwały w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd;
  • uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy;
  • uchwały określające wysokość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
  • uchwały ustalające maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez zarząd w roku budżetowym.


 3. Dotacje:

  • uchwały ustalające stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych;
  • uchwały określające tryb udzielania dotacji, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli zleconego zadania;
  • uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, dla których organem założycielskim nie są jednostki samorządu terytorialnego;
  • uchwały określające szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom szkolno-wychowawczym.


 4. Podatki i opłaty lokalne:

  • uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla wymiaru podatku rolnego;
  • uchwały określające tryb i szczegółowe warunki zwolnienia z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej;
  • uchwały wprowadzające inne niż ustawowe zwolnienia w podatku rolnym;
  • uchwały wprowadzające inne niż ustawowe zwolnienia w podatku leśnym;
  • uchwały określające wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku;
  • uchwały określające wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku;
  • uchwały określające wysokość stawek podatku od posiadania psów i określające zasady ustalania poboru i terminu płatności podatku oraz wprowadzające zwolnienia w tym podatku;
  • uchwały określające zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności, wysokość stawek i zwolnień z opłat:

   1. targowej,
   2. miejscowej,
   3. administracyjnej;

  • uchwały zarządzające pobór ww. podatków i opłat w drodze inkasa, określające inkasentów i ich wynagrodzenie;
  • uchwały wprowadzające opłaty prolongacyjne, o których mowa w ustawie "Ordynacja podatkowa".

 5. Uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu.

II. Krajowa Rada stoi na stanowisku, że nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych podlegają także inne uchwały, o ile normują zagadnienia, które powinny znaleźć się w uchwałach wymienionych w punkcie I.

III. Niniejsze stanowisko, nie naruszając ustawowej niezawisłości kolegium
w ustalaniu właściwości przedmiotowej, ma ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z obowiązku przekazywania uchwał właściwym organom nadzoru.

Przewodniczący Krajowej Rady

Regionalnych Izb Obrachunkowych

/-/

dr Bogdan Cybulski


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Maj, 2003 - 14:09 (5480 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Regulamin KR RIO

Załącznik do uchwały nr 5/98
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 20 lutego 1998 r.REGULAMIN
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych


§ 1Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, zwana dalej Krajową Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU nr 85, poz. 428 ze zm.) i wykonuje zadania powierzone jej tą ustawą.

§ 2


 1. Krajowa Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Krajowa Rada wybiera ze swojego składu dwóch Zastępców Przewodniczącego, zwykłą większością w głosowaniu tajnym.


§ 3


 1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje pracami Krajowej Rady, a w szczególności:

  • przygotowuje i zwołuje posiedzenia plenarne Krajowej Rady oraz przewodniczy tym posiedzeniom,
  • przedkłada Sejmowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdanie Krajowej Rady z działalności izb i wykonania budżetu przez gminy,
  • wyznacza komisje doraźne,
  • reprezentuje Krajową Radę na zewnątrz,
  • nadzoruje pracę Sekretariatu Krajowej Rady.

 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wskazany przez niego Zastępca przyjmuje do wykonania obowiązki, o których mowa w ust.1.
 3. W razie braku wskazania i niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego — obowiązki Przewodniczącego Krajowej Rady przejmuje Zastępca starszy wiekiem.


§ 4


 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach komisji stałych oraz komisji doraźnych.
 2. Krajowa Rada odbywa posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 składu Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowej Rady obowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie plenarne, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się proponowany porządek obrad oraz niezbędne materiały.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem, a w przypadku nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego - co najmniej na 7 dni przed nim, załączając niezbędne materiały mające być przedmiotem obrad, a także informacje o dokumentach i materiałach wyłożonych do wglądu członkom Krajowej Rady.
 6. Przewodniczący Krajowej Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniu osoby, których obecność jest celowa ze względu na przedmiot obrad. Informacja o zaproszeniu tych osób powinna być zawarta w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5.


§ 5


 1. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony Zastępca Przewodniczącego.
 2. W razie stwierdzenia braku quorum, Przewodniczący Krajowej Rady wyznacza nowy termin posiedzenia w ciągu 14 dni. Przepisy § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Krajowej Rady przedstawia projekt porządku obrad i przyjmuje wnioski w tej sprawie.
 4. Projekt porządku obrad, do którego nie zgłoszono zmian, lub projekt ze zmianami przyjętymi przez Krajową Radę stanowi porządek obrad.
 5. Niedopuszczalny jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad sprawy, dla rozpatrzenia której zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie plenarne.


§ 6


 1. Przewodniczący Krajowej Rady prowadzi obrady według przyjętego porządku, przy czym, w uzasadnionych przypadkach, może dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.
 2. Rozpatrywanie na posiedzeniu poszczególnych spraw poprzedza wprowadzenie dokonane przez referenta (projektodawcę).
 3. W dyskusji Przewodniczący Krajowej Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Referentowi sprawy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również innym uczestnikom dyskusji, Przewodniczący Krajowej Rady udziela głosu poza kolejnością.
 5. Po zamknięciu dyskusji nad sprawą Przewodniczący udziela głosu referentowi w celu ustosunkowania się do problemów podniesionych w dyskusji, a następnie proponuje przyjęcie dalszego trybu postępowania lub zarządza głosowanie, jeżeli Krajowa Rada ma w sprawie podjąć rozstrzygnięcie.


§ 7


 1. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady (quorum).
 2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.


§ 8


 1. Krajowa Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów opatrzonych numerem według kolejności podjęcia w roku kalendarzowym i datą podjęcia.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Krajowej Rady lub Zastępca Przewodniczącego, który przewodniczył posiedzeniu.
 4. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawach proceduralnych odnotowuje się w protokole posiedzenia jako postanowienia.


§ 9


 1. Uchwały Krajowej Rady wymaga:

  • przyjęcie i zmiany regulaminu Krajowej Rady,
  • powołanie komisji stałych,
  • przyjęcie przedkładanego Sejmowi sprawozdania z działalności izb i wykonania przez gminy ich budżetów,
  • przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów wniosków dotyczących zmian aktów normatywnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
  • przedłożenie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,
  • przyjęcie planów i programów kontroli koordynowanych,
  • przyjęcie planów i programów szkoleń pracowników izb,
  • przyjęcie rocznego planu pracy Rady i komisji stałych.

 2. Uchwały Krajowej Rady wykonuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.


§ 10


 1. Posiedzenia Krajowej Rady są protokołowane.
 2. Protokół posiedzenia zawiera:
 3. numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,
 4. stwierdzenie quorum obrad,
 5. imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia,
 6. porządek obrad,
 7. imiona i nazwiska mówców występujących w poszczególnych punktach porządku posiedzenia wraz ze zwięzłą treścią wystąpień,
 8. postanowienia i wyniki głosowań,
 9. inne sprawy, których odnotowanie poleci przewodniczący posiedzenia.

 10. Protokół podpisuje protokolant i Przewodniczący Krajowej Rady lub Zastępca, który przewodniczył posiedzeniu.
 11. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały i listę obecności.
 12. Członek Krajowej Rady może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu. Przewodniczący dokonuje żądanego sprostowania lub, w przypadkach spornych, przedstawia podtrzymywane żądanie do rozstrzygnięcia Krajowej Radzie na najbliższym posiedzeniu.


§ 11


 1. Krajowa Rada powołuje z grona swoich członków następujące stałe komisje:

  • Komisję Legislacji i Orzecznictwa,
  • Komisję Koordynacji Kontroli,
  • Komisję Analiz Budżetowych,
  • Komisję do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych,
  • Komisję Szkoleń, Informacji i Promocji.

 2. W skład komisji wchodzą członkowie Krajowej Rady w liczbie od 5 do 8 osób, wybrani w głosowaniu jawnym.
 3. Każdy członek Krajowej Rady ma obowiązek pracować co najmniej w jednej stałej komisji.
 4. Komisje wybierają spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 5. Komisje pracują w oparciu o roczne plany pracy uchwalane przez Krajową Radę.
 6. Przepisy § 4, z wyłączeniem ust. 2, stosuje się odpowiednio.


§ 12


Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

 1. w zakresie legislacji:

  1. prowadzi dokumentację związaną z postępowaniem legislacyjnym,
  2. przygotowuje wnioski dotyczące zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansowa,
  3. dokonuje analizy aspektów prawnych funkcjonowania gospodarki finansowej gmin,
  4. opiniuje projekty aktów prawnych skierowanych do Krajowej Rady przez Rząd i komisje Sejmu lub Senatu;

 2. w zakresie orzecznictwa:

  1. przygotowuje okresowe analizy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  2. dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin.§ 13

Komisja Koordynacji Kontroli:

 1. przygotowuje i nadzoruje, a następnie upowszechnia wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych o zasięgu ogólnopolskim lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych, w szczególności:

  1. opracowuje tematykę kontroli koordynowanych i przekazuje niezbędną dokumentację izbom,
  2. analizuje realizację kontroli koordynowanych,
  3. opracowuje materiały pokontrolne w formie raportów, informacji lub sprawozdań;

 2. współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie:

  1. doskonalenia i unifikacji kontroli kompleksowych,
  2. doskonalenia programów kontroli;

 3. współpracuje z instytucjami zajmującymi się kontrolą finansów samorządowych;
 4. przygotowuje materiały informacyjne dla służb finansowych organów samorządowych i organów kontroli.


§14

Komisja Analiz Budżetowych:

 1. w zakresie opracowania sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy:

  1. opracowuje ramowy zakres sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy,
  2. gromadzi i analizuje niezbędne informacje dotyczące działalności izb,
  3. przygotowuje i przedkłada Krajowej Radzie projekt sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy;

 2. koordynuje prace analityczne z określonych dziedzin gospodarki finansowej samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych;
 3. koordynuje działania związane z wdrażaniem technik komputerowych i oprogramowania.


§ 15

Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 1. gromadzi informacje o założeniach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej,
 2. opracowuje projekt wniosku do projektu budżetu państwa w części obejmującej regionalne izby obrachunkowe i przedkłada Krajowej Radzie,
 3. przygotowuje informacje o realizacji budżetów przez izby,
 4. analizuje sytuację finansową regionalnych izb obrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń, i przedkłada stosowne raporty Krajowej Radzie.


§ 16

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

 1. w zakresie działalności szkoleniowej:

  1. koordynuje przedsięwzięcia szkoleniowe,
  2. opracowuje programy szkoleniowe i wskazówki metodyczne,
  3. organizuje i prowadzi szkolenia oraz nadzoruje realizację zadań szkoleniowych,
  4. prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i merytorycznego przebiegu szkoleń,
  5. gromadzi niezbędne dane dotyczące szkoleń, osób przeszkolonych, osób szkolących - w taki sposób, aby tworzyły całościowy systematycznie uzupełniany bank informacji;

 2. w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:

  1. inspiruje i koordynuje przedsięwzięcia wydawnicze związane z problematyką finansów samorządowych, a zwłaszcza publikacji szkoleniowych i informacyjnych, jak też przygotowuje takie publikacje,
  2. rejestruje wszelkie wydawnictwa oraz ważniejsze publikacje dotyczące regionalnych izb obrachunkowych i finansów samorządowych, ocenia je pod względem merytorycznym i zgłasza ewentualne uwagi lub sprostowania,
  3. współpracuje ze środkami masowego przekazu,
  4. organizuje konferencje informacyjne.§ 17

W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Krajowej Rady lub jej komisji, członek Rady obowiązany jest przedłożyć Przewodniczącemu usprawiedliwienie nieobecności.

§ 18


 1. Przewodniczący i jego Zastępcy obowiązki swoje wykonują w Sekretariacie Krajowej Rady lub siedzibach regionalnych izb obrachunkowych, w których są zatrudnieni.
 2. Siedziba Sekretariatu Krajowej Rady znajduje się w Warszawie. 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Maj, 2003 - 14:07 (5308 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź